ادبی

وبلاگ شخصی ابوالفضل مهدوی

تعلیمات اجتماعی دوم راهنمایی : از محمد حسین برهانی

درس 1 :

 

1- آیا تنها با جمع شدن چند نفربه دورهم ، یک گروه تشکیل می شود؟ خیرگروه ویژگیهایی خاص دیگری دارد.

2- ویژگیهای اصلی یک گروه کدامند؟ 1- خصوصیات وفعالیت مشترک 2- روابط متقابل نسبتا پایدار

3- آیا مسافران یک اتوبوس یاتماشاگران یک مسابقه درورزشگاه یا افراد منتظر درصف نانوایی یک گروه را تشکیل می دهند؟ چرا؟ خیر، چون با وجود اینکه مجموعه ای ازانسانها هستند که فعالیت یا خصوصیت مشترکی دارند ولی دیگر ویژگی گروه که داشتن روابط متقابل پایداراست در آنها وجود ندارد.

4- گروه را تعریف کنید. ؟ گروه عبارت است ازمجموعه ای از انسانها که دارای خصوصیات وفعالیتهای مشترکی بوده وباهم روابط نسبتا پایدار ومنظمی دارند.

5- چه عاملی کلاس شما را ازدیگرکلاسها وگروهها جدا می کند؟ داشتن ویژگیها وفعالیتهای مشترک

 

درس 2 :

 

1- برای تشخیص انواع گروهها ازیکدیگربه چه چیزنیازداریم؟ لازم است درباره ی تفاوت آنها بیشتر بدانیم.

2- ویژگیهای گروه دوستان را بنویسید.؟ روابط صمیمانه ، وفادارانه ،عاطفی – تعداد اعضا کم – عضویت در آن گروه به خاطر خود اعضای گروه است.

3- گروههای نخستین به کدام گروهها گفته می شود ؟ به گروه خانواده ،دوستان وگروههای از این قبیل که ویژگیهای گروه دوستی ( روابط وفادارانه وصادقانه وعاطفی ، عضویت در آن به خاطر خود اعضای گروه وتعداداعضا کم ) در آن دیده می شود گروه نخستین می گویند.

4- روابط اعضای گروه نخستین چگونه است ؟ وفادارانه ، صادقانه وعاطفی

5- ویژگی گروههای ورزشی یا هنری مدرسه رابا ویژگی های گروههای نخستین مقایسه کنید.؟ اعضای گروههای هنری – ورزشی و.. بایکدیگر روابطپایدار ومنظمی ندارند ولی درگروههای نخستین مانند خانواده ویاگروه دوستی روابط پایدارومنظمی وجود دارد. تعداداعضای گروههای نخستین کم ولی تعداد اعضای گروههای هنری وورزشی زیاد است.

6- گروه اداری چیست؟ گروهی است که ازکارمندان یک اداره تشکیل می شود.

7- ویژگیهای گروه اداری چیست؟ 1- تعداد اعضای گروههای اداری معمولا زیاد است. 2- روابط گرم وصمیمی بین آنها کمتر دیده می شود. 3- همه ی آنها برای تامین مالی وارائه ی خدمت عضو این گروه شده اند.

8- گروههای دومین چه نوع گروههایی هستند؟ موسسات وسازمانهای دولتی وخصوصی ، دانشگاهها ومدارس وگروههایی ازاین قبیل که تعداد اعضای آنها زیاد وروابط گرم بین آنها کمتر دیده می شود گروههای دومین می نامند.

9- گروهها کلا برچند نوع هستند؟ بردو نوع : 1- نخستین 2- دومین

10- تفاوتهای گروه اداری با گروههای نخستین را بیان کنید.؟ 1- تعداد گروه اداری معمولا زیاد است ولی تعداداعضا گروه نخستین کم است. 2- بین اعضای گروه اداری روابط گرم وصمیمی کمتر دیده می شود ولی روابط بین اعضای گروه نخستین گرم وصمیمی وعاطفی است. 3- در گروههای نخستین عضویت به خاطر خود اعضا است ولی در گروههای اداری اعضا برای تامین مالی وارائه ی خدمت عضواین گروه شده اند.

11- رفتار وشخصیت ما بیشتر تحت تاثیر کدام یک ازانواع گروهها قرار می گیرد؟ چرا؟ تحت تاثیر گروههای نخستین(خانواده) چون خانواده ازبدو تولد درتربیت ما نقش بسیاری دارد وبعد از بزرگ شدن وتربیت یافتن در گروه خانواده است که به عضویت گروههای دومین درمی آییم.

 

درس 3 :

 

1- در واقع ....... اولین گروهی است که انسانها درآن به دور هم جمع شده اند. ( خانواده)

2- چرا خانواده ها به دور هم جمع شدند؟ برای زندگی بهتر ورویارویی با مشکلات وفرار ازتنهایی

3- نقش خانواده امروزه دررفع نیازهای انسان چه تغییری کرده است؟ درگذشته تامین یا دست کم بخش زیادی ازاین نیازها برعهده خانواده بوده ولی امروزه بیشتراین نیازها توسط موسسات تامین می شود وخانواده دیگر قادربه تامین این نیازها نیست.

4- آیا می توان حدس زد که بچه ای که تازه متولد میشود درآینده چه کاره خواهد شد؟ چرا؟ خیر چون جامعه پیشرفت کرده وشغلهای زیادی به وجود آمده است.

5- در گذشته اعضای خانواده برای رفع نیازهای مختلف ،چه کارهایی انجام می دادند؟ دامپروری وتامین گوشت مورد نیاز خانواده ،کشاورزی ،آسیاب کردن گندم، تهیه ی نان مورد نیاز خانواده، تهیه ی لبنیات ،خیاطی ونجاری و.....

6- اگرامروزه اعضای خانواده مجبور باشند همه کارها راخود انجام دهند ، چه مشکلی پیش می آید؟ فرصتی برای یافتن راههای بهتر جهت انجام کارها فراهم نمی شود.

7- تقسیم کار موجب پیدایش افراد .......و........... کارها شد.؟ ( متخصص – تخصصی شدن کارها)

8- چه عاملی باعث پیدایش افراد متخصص وتخصصی شدن کارها شد ؟ تقسیم کار

9- تخصصی شدن کارها باپیدایش شهرها چه رابطه ای دارد؟ درگذشته به علت کوچک بودن جوامع ومحدود بودن نیازهای مردم ، امکان رفع نیازها توسط یک نفر ویا توسط خود خانواده ها وجود داشت ، اما امروزه با گسترش شهرها وجوامع نیازها افزایش یافته ونیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها به افرادی ماهر ومتخصص نیاز دارد.

10- تخصصی شدن کارها باعث چه تغییراتی دروظایف خانواده ها شد؟ وظایف درونی خانواده ها کاهش یافت امادرعوض خانواده ها به یکدیگر نیازمند شدند.

11- هنگامی که خانواده ها درشهرها به دورهم جمع شدند چه مشکللاتی ایجاد گردید؟ علاوه برنیازهای قبلی نیازها ومشکلات جدیدی ازقبیل رعایت نکردن بهداشت توسط بعضی افراد ومزاحمت درساختن مسکن وایجاد بی نظمی درامر رفت وآمد و..... به وجود آمد.

12- موسسات چگونه بوجود آمدند؟ اعضای خانواده ها به دورهم جمع شدند وتصمیم گرفتند جایی را درست کنند که درآن هرکس علاوه برانجام وظایف محدود خود در خانواده کار خاصی را برعهده گیرد وبدینوسیله موسساتی مانند شهرداری واداره ی راهنمایی ورانندگی ومدرسه و..... به وجود آمدند.

13- برای تحویل اعضای مفید به جامعه مردم وموسسات به چه چیز نیاز دارند؟ به خانواده هایی سالم جهت تربیت اعضایی مفید برای جامعه

14- چرا موسسات مختلف به وجود آمدند؟( چه عواملی باعث به وجود آمدن موسسات مختلف شد؟ )  با توجه به مشکلات جدید وفراوانی که با توسعه ی شهرها وجوامع انسانی برسرراه جوامع انسانی پیش می آمد وباایجاد نیازهای جدید، لازم بود موسساتی مخصوص برای رفع این نیازها ومشکلات به وجود آیند.

15- چه موقع فرزندان بهتر وجامعه ی بهتری خواهیم داشت؟ موقعی که محیط خانواده سالمتر وصمیمی تر وتربیت اعضای خانواده بهتر باشد.

16- وظیفه ی موسسات چیست ؟ برطرف کردن بخشی ازنیازهای فردی واجتماعی مردم

 

درس 4 :

 

1- مردم برای به دست آوردن کالاهای مورد نیاز خود چه کارهایی انجام می دهند؟ آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود کارهای مختلفی انجام می دهند مثلا بعضی کشاورزی وعده ای رانندگی وبعضی درادارات  وبازارو.... کار میکنند.

2- فعالیتهای اقتصادی چیست؟ همه ی کارهایی که مابرای تهیه ی کالاهای مورد نیاز خود انجام می دهیم فعالیتهای اقتصادی می گویند.

3- چرا شغل وکار جزو فعالیتهای اقتصادی به شمار می رود؟زیرا تامین کننده ی نیازهای اقتصادی ماهستند.

4- مبادله چیست؟ روشهای گوناگونی راکه برای عرضه ی کالا یاخدمات خود واستفاده ازکالا یاخدمات دیگران به کارمی بریم ، مبادله می نامند.

5- انواع مبادله چیست؟ 1- مبادله ی کالا به کالا ( مبادله ی مستقیم) 2- مبادله ی کالا با کالای واسطه ( مبادله ی غیر مستقیم)

6- مبادله ی کالا به کالاچیست؟ مبادله یا عوض کردن جنسی با جنس دیگررامبادله ی کالا به کالامیگویند .مثلا کشاورزی گندم می دهد وپارچه می گیرد.

7- درمبادله ی مستقیم (کالا به کالا ) چه مشکلاتی به وجود می آمد؟ امکان داشت که کسی که می خواهد کالای خود رابا کالای دیگری مبادله کند ، طرف مقابل به کالای او احتیاج نداشته باشد وبه چیز دیگری که دراختیار اونبود احتیاج داشته باشد.

8- برای برطرف کردن مشکل مبادله ی کالا به کالا ملتها وقبیله ها چه کردند؟ کالایی را که بیشترمورد علاقه ی مردم بود، به عنوان کالای واسطه انتخاب کردند.

9- کالای واسطه در میان ساکنان سواحل دریاها...... دریونان قدیم......درتبت......درهندوستان........درافریقا....... ودرکانادا........ بوده است. (ماهی خشک شده – گوسفند – بسته های چای – قند – مروارید وصدف – پوست جانوران )

10- مبادله ی کالا به کالا را ............ ومبادله ی کالا با کالاهای واسطه را .......... می نامند. ( مبادله ی مستقیم – مبادله ی غیر مستقیم )

11- امروزه مردم درمبادلات خود ازچه چیزهایی استفاده می کنند؟ پول

12- چرا کالای واسطه جای خود را به پول داد؟ چون حمل ونگهداری پول راحت تر از کالای واسطه ای بود وباعث می شد مبادله سریع وآسان انجام شود.

13- پول چگونه به وجود آمد؟ با توجه به مشکلات موجود درمبادله ی کالا به کالا وکالا با کالای واسطه انسان به این فکر افتاد که کالای واسطه ای انتخاب کند که حمل ونگهداری آن آسان بوده وباعث سرعت بخشیدن به مبادلات شود،بنابراین به فکر اختراع پول افتادند.

 

درس 5 :

 

1- چرا مردم برای رفع نیازهای اقتصادی خود به بانک ها نیاز دارند؟ چون بانک برطرف کننده ی یکی ازمهمترین نیازهای اقتصادی یعنی جابه جایی پول وانجام کارهای لازم برای انواع مبادله است.

2- مهمترین وظیفه ی بانک ......... است. ( دریافت سپرده ی مشتریان )

3- سپرده چیست؟ به پول هایی که مردم برای نگهداری به بانک می سپارند ،سپرده می گویند.

4- انواع سپرده دربانک ها را نام ببرید؟ 1- سپرده ی قرض الحسنه پس انداز 2- سپرده ی قرض الحسنه جاری 3- سپرده ی سرمایه گذاری

5- سپرده ی قرض الحسنه پس اندازچگونه سپرده ای است؟ در این نوع سپرده مردم پول خود را به بانک می سپارند تاعلاوه بردوربودن ازخطردستبرد، امکان استفاده از آن رابه مردمی که به این پول نیازمندند،بدهند به این سپرده ها قرض الحسنه پس انداز گویند.

6- بانک برای تشویق دارندگان سپرده های قرض الحسنه پس اندازچه میکند؟ هرچند وقت یک بار به آنها جوایز نقدی وغیر نقدی می دهد وازبابت نگهداری پول ازدارندگان این سپرده ها هزینه ای دریافت نمی کند.

7- سپرده ی قرض الحسنه ی جاری چگونه سپرده ای است؟ در این نوع سپرده مردم پول خود رابه بانک می سپارند ودفترچه ی باریک وکوچکی به نام دسته چک دریافت می کنند ،وآنها می توانند درهرزمان ودرهرجا از سپرده ی خود خرج کنند، به این صورت که به جای پول به طرف مقابل خودیک برگ از چکها رامی دهد که مبلغ مورد نظردرآن نوشته شده است وطرف مقابل با مراجعه به بانک مبلغ نوشته شده درچک را ازحساب صاحب چک برداشت می کند.به این نوع سپرده ها ،قرض الحسنه جاری گویند.

8- سپرده ی سرمایه گذاری چگونه سپرده ای است؟ سپرده ای است که بانک با استفاده از پول مردم وسرمایه گذاری در بخشهای مختلف سودهایی به دست می آورد ومردم سرمایه گذار رادرسود به دست آمده شریک می کند.

9- یکی دیگر از وظایف مهم بانکها ................ و................. است .(جمع آوری سرمایه های مردم – سرمایه گذاری درفعالیتهای مفید )

10- بانک درچه نوع فعالیتهایی سرمایه گذاری می کند؟ در فعالیتهای بازرگانی ، خدماتی وتولیدی ازقبیل ساخت مسکن وساختمان ، کشاورزی، صنعت ومعدن

11- خدمات دیگر بانکها به مردم کدامند؟ 1- دادن انواع تسهیلات به مردم( برای خرید مسکن وازدواج وتهیه ی جهیزیه وخریدمواد اولیه وماشین آلات به تولید کنندگان) 2- ارائه ی انواع چکها ( چکهای مسافرتی وتضمینی) 3- ارائه ی انواع پول های رایج دنیا (ارز)

12- بانک برای بهتر انجام دادن وظایف خود از مردم چه انتظاراتی دارد؟ بانک از ما انتظار دارد که :

1- پول های خودراتاحدامکان به بانک بسپاریم . 2- برای هریک ازاعضای خانواده ی خود حساب پس انداز باز کنیم. 3- در اوقاتی که کار بانک کمتر است به آنها مراجعه کنیم. 4- هنگام مراجعه به بانک نوبت را رعایت کنیم . 5- از دفترچه ی پس انداز خود به خوبی نگهداری کنیم. 6- به جای هدیه ی غیرلازم برای اقوام ودوستان خود سپرده ی پس انداز باز کنیم ودفترچه رابه آنها هدیه دهیم. 7 – درحفظ ونگهداری پول های خود دقت داشته باشیم. 8- تا قبل از 18 سالگی برای بازکردن حساب ویا برداشتن واضافه کردن پول به همراه پدر ومادر خود به بانک مراجعه کنیم.

13- سپرده های مردم دربانکها دررشد وتوسعه ی اقتصادی کشورمان چه نقشی دارد؟ سپرده های مردم دربانکها درامر راه اندازی کارخانه ها وایجاد مسکن وتوسعه ی کشاورزی ازطریق بانکها به نمایندگی از دارندگان سپرده ها مورد استفاده قرارمی گیرد که موجب ایجاد اشتغال ورشد وتوسعه ی اقتصادی کشور میشود.

 

درس 6 :

 

1- برای پاکیزگی وزیبایی محیط زندگی خود چه کارهایی انجام می دهیم؟ گل وگیاه ودرخت می کاریم.

2- کاشتن گل وگیاه ودرختکاری کدام یک ازنیازهای انسان رابرطرف می کند؟ نیاز غیرمادی ( زیبایی محیط)

3- چرا باید درحفظ وپاکیزگی محیط زیست خود کوشا باشیم؟ چون درآن محیط زندگی می کنیم وحفظ زیبایی وپاکیزگی محیط زیست موجب شادابی وسلامت ما می شود.

4- چگونه می توانیم طبیعت رابه درون محیط زندگی خویش بیاوریم؟ با کاشتن گل وگیاه ودرختان مختلف درحیاط خانه وکوچه وخیابان وکاشتن انواع گلها در گلدان

5- خانواده ها برای حفظ زیبایی محیط زندگی چه کارهایی را انجام می دهند؟ جاروکردن وگردگیری وسایل ، شستن حیاط منزل ورسیدگی به باغچه وگلدانها ومرتب کردن ومنظم نگه داشتن وسایل منزل ، بخشی ازفعالیتهای خانواده ها برای حفظ زیبایی وپاکیزگی محیط زندگی است.

6- علاقه ی مابه زیبایی وحفظ آن موجب چه چیز می شود؟ موجب می شود وقت زیادی رابرای آن صرف کنیم واطرافیان رانیزبه این امرتشویق کنیم.

7- درگذشته انسانها چگونه نیاز خود به محیط زیبا وپاکیزه راتامین می کردند؟ بازندگی درمحیط طبیعی کوهستان وباغها ،جنگلها ومراتع خودبه خود نیاز طبیعی انسان رفع می شد وانسانها درمحیطی زیبا وبه دورازهرگونه آلودگی وسروصدا به کارروزانه می پرداختند.

8- انسانها درگذشته باچه روشهایی به زیبایی محیط خود می پرداختند؟ با کاشتن درختان در اطراف نهرها وآب وجارو کردن محیط زندگی ونظافت کوچه ها ومسیرهای رفت وآمد درجشنها واعیاد

9- یکی ازمهمترین چیزهایی که محیط زندگی را آلوده می کند........ است .؟ (زباله)

10- درگذشته مردم چگونه زباله هاراازمحیط پیرامون خوددورمی کردند؟ 1- بعضی زباله ها رادرآب نهرها ورودخانه ها می ریختند. 2- بعضی آنها رادرمنطقه ای خارج ازمحل سکونت خود جمع آوری می کردند. 3- بعضی ها زباله های خودرامی سوزاندند. 4- بعضی ها زباله ها ی خودرادرزیرخاک پنهان می کردند.

11- آیاامروزه می توان با روشهای گذشته زباله ها را از محیط دور کرد؟ چرا؟ خیر چون با گسترش شهرها وافزایش جمعیت استفاده ازروشهای گذشته برای مردم مقدور نمی باشد.

12- اگر هر خانواده بخواهد زباله های خودرابه خارج از محیط زندگی خود ببرد وآن رادرزیرخاک پنهان کند یا بسوزاند چه مشکلاتی به وجود می آید؟ روزانه وقت زیادی به هدر می رود ومردم قادر نخواهند بود وظایف خود رادرجامعه به خوبی انجام دهند.

13- اگربرای زیبایی محیط هردرختی رادرهرمکانی بکاریم چه پیش می آید؟ ممکن است درمسیررفت وآمد مردم واتومبیلها مشکلاتی به وجود آورد.

14- چرانباید خانه ی خود را به هر شکلی که دوست داریم بسازیم؟ چون ممکن است ظاهر محیط زندگی رازشت کند وبرای دیگران نیز مشکلاتی به وجود آورد.

15- مردم برای جلوگیری ازبه وجود آمدن مشکلاتی درزمینه حفظ پاکیزگی محیط زیست خود چه روشی راانتخاب کرده اند؟ مسئولیت این کارها رابرعهده ی موسسه ای به نام شهرداری گذاشته اند.

16- چرا انسانها برای پاکیزه نگهداشتن محیط زیست خود تلاش می کنند؟ برای اینکه بتوانند دریک محیط سالم وبه دورازهر گونه آلودگی به زندگی خود ادامه دهند.

 

درس 7 :

 

1- شهرداری چه وظایفی دارد؟ 1- آسفالت خیابانها وسنگ فرش پیاده روها 2- جمع آوری زباله ها وخکروبه ها ولجن ها ازکنارخیابانها وداخل جویها 3- کاشت نهال ودرخت وایجاد فضای سبز 4- ایجاد پارک وزمینهای بازی برای کودکان ونوجوانان 5- حمل ونقل مسافران شهری ازطریق شرکت اتوبوسرانی وتاکسیرانی

2- شهرداری پول لازم برای اجرای خدمات خود را چگونه تامین می کند؟ با پولی که به عنوان عوارض از مردم دریافت می کند.

3- وظیفه ما درمقابل شهرداری چیست؟ 1- زباله ها رادرظرفهای مخصوص زباله قراردهیم. 2- اگر بعضی مغازه داران زباله های خود رادرداخل جوی می ریزند به شهرداری منطقه اطلاع دهیم. 3- شماره تلفن شهرداری منطقه ی خود رابه همراه داشته باشیم تادرصورت مشاهده ی هرگونه تخلفی درنظافت شهر به شهرداری اطلاع دهیم .4- درباغچه های اطراف منزل ومدرسه ی خودگل ودرخت بکاریم وازآنها به خوبی مراقبت کنیم. 5- به درختان صدمه نزنیم . 6- ازپدر ومادر خود بخواهیم که عوارض شهرداری را به موقع پرداخت نمایند.

4- به غیرازشهرداری چه سازمانها وموسساتی برای حفظ پاکیزگی وزیبایی محیط زیست به وجود آمده اند؟ سازمان پارکها – سازمان حفاظت از محیط زیست – جنگلبانی – سازمان آب وفاضلاب و......

5- اگرمردم درپرداخت عوارض کوتاهی کنند ، چه مشکلاتی به وجود می آید؟ شهرداری نمی تواند خدمات خودرابهتر وبه موقع انجام دهد.

 

درس 8 :

 

1- برای برقراری نظم به چه چیزی نیاز داریم؟ به قوانین ومقررات ورعایت آنها

2- آیا فقط وجود قانون ومقررات برای ایجاد نظم کافی است ؟ چرا ؟ خیرچون نظم زمانی برقرارمی شود که این مقررات اجرا شوند.

3- برای به اجرا درآوردن قوانین ومقررات به چه چیزی نیاز داریم؟ به شخص یا اشخاصی کهمسئولیت اجرای این مقررات رابرعهده گیرند.

4- عمل به همه ی مقررات درچه صورتی ممکن است؟ درصورتی که فرد یا افرادی براجرای آنها نظارت داشته باشند؟

5- اگر گروههای مختلف درجامعه برای اجرای مقررات وایجاد نظم تلاش نکنند چه مشکلاتی به وجود می آید؟ درچنین موقعیتی این گروهها به اهداف خود نخواهند رسید.

6- درجوامع گذشته چه کسانی مسئولیت اجرای قوانین ومقررات درجامعه را برعهده داشتند؟ بزرگتر خانواده ، ریش سفید محل ، کدخدا ، رئیس قبیله ،بزرگ خاندان ،گزمه ومحتسب و......

7- نیاز به نظم درجوامع امروزی نسبت به گذشته چه فرقی کرده است؟ امروزه با بزرگترشدن جوامع وافزایش جمعیت وبعضی اختراعات دیگر،نیازبه نظم بیشترازگذشته احساس می شود.

8- آیا هرکس می تواند خودبه برقراری نظم دررفت وآمد اتومبیلها اقدام کند؟ چرا؟ خیر، چون ازوظیفه ی ماخارج است ومادراین کارمهارت وتخصص نداریم.

9- چرابرای اجرای مقررات وبرقراری نظم دررفت وآمد رهگذران واتومبیلها به یک موسسه قانونی نیاز داریم؟ چون آن موسسه با تمام قوانین ومقررات مربوطه آشنایی کامل داشته وافراد ونیروهای متخصصی راتربیت نموده است.

10- هدف از اجرای مقررات درمدرسه چیست؟ ایجاد نظم وآرامش درامرآموزش

11- اگریکی ازمقررات مدرسه حذف شود چه مشکلاتی به وجود می آید؟ هرج ومرج به وجود آمده ووضع آموزش مختل خواهد شد.

12- رعایت نظم درجامعه چه ضرورتی دارد؟ باعث آرامش خاطرورفاه مردم خواهد شد وعدم رعایت آن باعث خسارتهای سنگین وهرج ومرج در جامعه خواهد شد.

 

درس 9 :

 

1- علت به وجود آمدن تصادفات رانندگی چیست؟ عدم رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی

2- بی توجهی به قانون ومقررات درحقیقت تجاوز به ........ است . (حقوق دیگر افرادجامعه)

3- برای به وجود آمدن نظم درجامعه واجرای قوانین به چه چیز نیاز داریم؟ به سازمانها وموسساتی که قوانین رااجرا کنند.

4- اداره ی راهنمایی ورانندگی بخشی از ......... کشور ما به حساب می آید.( نیروی انتظامی )

5- اداره ی راهنمایی ورانندگی برای ایجاد نظم درجامعه چه کارهایی را انجام می دهد؟ 1- رفت وآمد وسایل نقلیه رادرسرتاسرکشورکنترل می کند. 2- رانندگان متخلف راشناسایی وجریمه می کند. 3- به تصادفات وسایل نقلیه رسیدگی ودرصورت لزوم پس ازتهیه ی گزارش آنها رابه مراجع قضایی می فرستد. 4- از داوطلبان دریافت گواهینامه ی رانندگی امتحان گرفته وبرای پذیرفته شدگان گواهی نامه صادر می کند. 5- در مکانهای مختلف علائم وتابلوهای راهنمایی نصب می کند. 6- وسایل نقلیه راشماره گذاری می کند. 7- از رفت وآمد وسایل نقلیه ی دودزا وآلوده کننده ی هوا جلوگیری می کند. 8- با استفاده ازصدا وسیما ،روزنامه ها وبرنامه های دیگر مقررات رفت وآمد رابه مردم آموزش می دهد.

6- اداره ی راهنمایی ورانندگی برای.......... و.......... به وجود آمده است.( خدمت به مردم – ایجادنظم درجامعه )

7- ماموران راهنمایی ورانندگی ازماچه انتظاراتی دارند؟ 1- با مقررات راهنمایی ورانندگی آشنا شده وبه آنها احترام بگذاریم. 2- با ماموران راهنمایی ورانندگی همکاری وهمدلی داشته باشیم. 3- بدون داشتن گواهی نامه رانندگی نکنیم. 4- به علائم ومقررات عبور ومرورهنگام رانندگی توجه داشته باشیم. 5- درخیابانها ازمحل خط کشی شده عبور کنیم وبه علائم وقوانین مربوط به عابران پیاده توجه کنیم. 6- مدارک لازم را هنگام رانندگی همراه داشته باشیم. 7- سرعت مجاز درشب وروزرا هنگام رانندگی رعایت کنیم.  8- به برنامه های آموزشی ونیزبه توصیه های اداره ی راهنمایی ورانندگی توجه کنیم. 9- از کمربند ایمنی استفاده کنیم.

8- رانندگی مانند بسیاری ازرفتارهای انسان ، رفتاری ....... است. (اجتماعی)

9- رعایت نکردن مقررات علاوه بربی نظمی باعث چه چیز می شود؟ باعث خسارتهای مادی ومعنوی زیادی می شود.

10- اداره ی راهنمایی ورانندگی ازچه راههایی به مردم آموزش می دهد؟ از طریق صداوسیما واز طریق جزوات آموزشی ونشریه ها

 

درس 10 :

 

1- انسانها چگونه می توانند تجربیات خود رابه دیگران منتقل کنند؟ به وسیله ی برقرارکردن ارتباط ازراههای مختلف

2- فرق نوزاد انسان وحیوان چیست ؟ غریزه ی نوزاد انسان درمقایسه با حیوانات ضعیف است.

3- انسانها برای یادگیری روشهای زندگی ورفع نیازهای خودبه چه چیز نیازمندند؟ به برقراری ارتباط با دیگران

4- نوزاد انسان چگونه نیازها ورضایت خودرابه دیگران می فهماند؟ با گریه کردن گرسنگی وبا لبخند رضایت خود را نشان می دهد.

5- نوزاد انسان با وجود توانایی محدود چگونه می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند؟ نوزاد ضمن بزرگ شدن کلمات ونشانه هایی رایاد می گیرد ومی تواند با دیگران بیشتر ارتباط برقرار کند.

6- زبان درایجاد ارتباط میان انسانها چه نقشی دارد؟انسانها از طریق زبان ارتباط برقرار می کنند وپیچیده ترین مفاهیم واحساسات را به دیگران منتقل می کنند وزبان اولین وساده ترین وسیله ی ارتباطی بین انسانها است.

7- اگر انسان نمی توانست منظور خود را به دیگران بفهماند چه می شد؟ دانش بشری هیچ گاه پیشرفت نمی کرد.

8- دلیل پیشرفتهای سریع علمی وفنی انسان چیست؟ این است که او توانسته است تجربیات خود را به دیگران منتقل کند واز تجربه های آنان بهره مند شود.

9- بشر با استفاده ازچه چیزتجربه های خود را به نسل بعد منتقل می کند؟ با استفاده اززبان وسایر نشانه ها

10- حیوانات برای برقراری ارتباط با همنوعان خود ازچه روشهایی استفاده می کنند؟ مورچه ها بو می کشند، جیرجیرک ها صداهای زیادی را می شنوند وپرندگان فریاد می کشند وگربه ها هنگام احساس خطرپشت خود را خمیده می کنند وسگها برای تشکر وبه علامت رضایت دم تکان می دهند.

11- چه چیزی انسان را ازسایر موجودات جدا می کند؟ توانایی وقدرت فوق العاده ی اودربرقراری ارتباط با دیگران

12- چه موقع بهتر می توانیم نیازهای خود وجامعه رابرطرف کنیم؟ هراندازه که ازقدرت ارتباطی بیشتری برخوردار باشیم.

13- رفع بسیاری ازنیازهای ماوابسته به .......... ( توانایی ارتباطی ماست)

14- انسانهای نخستین چگونه منظور خودرابه دیگران می فهماندند؟ با استفاده ازدود وآتش وصدای طبل و...

15- باگذشت زمان انسانها چه ابزارهای دیگری رابرای انتقال پیام های خود به کار گرفتند؟ ابزاری همچون پرندگان ،آثارنوشته شده برروی غارها وسنگها ونقاشی و....

16- امروزه انسانها برای انتقال تجربیات واحساسات وعقاید خود ازچه امکاناتی استفاده می کند؟ از کتاب ومجلات ،رادیو وتلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن ورایانه واینترنت

17- اگرامروزه از امکانات جدیدارتباطی استفاده نکنیم با چه مشکلی روبه رومی شویم؟ قادر نخواهیم بود نیازهایمان رابه موقع برطرف سازیم ومشکلات زیادی درجامعه به وجود خواهد آمد.

18- امکانات وابزارهای جدید ارتباطی به ماچه کمکی می کنند؟ به ما کمک می کنند تا کارهای خود راسریعتر وبهترانجام دهیم.

19- بهترین ابزارهای ارتباطی چه نوع ابزارهایی هستند؟ ابزارهایی هستند که منظورمارابهتروسریعتر منتقل کنند.

 

درس 11 :

 

1- یک نامه چگونه به دست شما یا فامیل شما که درفاصله ی بسیار دورازشما زندگی می کند ، می رسد؟ به وسیله ی ماموران پست

2- یک نامه چه مراحلی را طی می کند تابه مقصد برسد؟ پس از جمع آوری توسط ماموران پست دراداره ی پست با توجه به آدرس مقصد نامه ها دسته بندی شده وتوسط وسایل نقلیه ی متفاوت از اتومبیل گرفته تا هواپیما به مقصد فرستاده شده ودراداره ی پست مقصد دوباره ازروی آدرس دسته بندی وتوسط مامور پست هر محل به آدرس مورد نظر رسانده می شود.

3- در ارسال نامه ها وکارت پستالها و....چه افراد وامکاناتی به کار گرفته می شوند تاآنها بهسرعت وسلامت به مقصد برسند؟ اداره پست با کارکنان وماموران خود درتمام نقاط ، هواپیمایی ، اتوبوس رانی بین شهری ووسایل نقلیه اداره ی پست و....

4- موسسه ی پست کدام یک ازنیازهای مارابرطرف می کند؟ نیازارتباطی

5- اگر موسسه ی پست نبود مردم با چه مشکلاتی روبه رو می شدند؟ نمی توانستند نیازهای ارتباطی خودرابهتر وسریعتر برطرف کنند .

6- پست چگونه موسسه ای است؟ موسسه ای است که ازطرف مردم برای رفع بخشی ازنیازهای ارتباطی مردم ایجاد شده است.

7- پست برای بالا بردن سطح دانش واطلاعات مردم چه می کند؟ روزنامه ها ومجلات وکتابها وسایر مطبوعات راباقیمتی بسیار کمترازکالاهای دیگر درتمام کشورتوزیع می کند.

8- پست علاوه برحمل نامه ها وامانات ،چه کارهای دیگری قادراست انجام دهد؟ برای رفاه وراحتی مردم قادراست بسیاری ازوسایل مورد نیاز آنهاراخریداری نموده ودرمنزل به آنها تحویل دهد وهمچنین درامورمبادله وجابه جایی پول واوراق بهادارنیزمی تواند خدماتی ارائه دهد.

9- اگر مردم نخواهند مستقیما به اداره ی پست محل خودمراجعه کنند چه باید بکنند؟ با شماره تلفن 193 درتهران و119 درشهرستانها تماس بگیرند تاماموران پستی به منزل آنها مراجعه وامانت یا نامه ی آنها رادریافت کنند.

10- پست تصویری چیست؟ نوعی خدمات پستی است که می توان درزمانی کوتاه تصویر سند یا نامه رابطورهم زمان به شهر بسیار دوری فرستاد.

11- اگر مردم برای رفع نیازهای ارتباطی خودازپست استفاده نکنند وهمه ی کارها را خود انجام دهند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ رفت وآمد درسطح شهرها وجاده ها بسیار زیاد می شود وترافیک سنگین خیابانها وجاده ها ،شهرهارا آلوده واتوبوسها راشلوغ می کند وباعث ازدحام جمعیت وتلف شدن وقت مردم می شود.

12- استفاده ازخدمات پستی چه امتیازی دارد؟ مانع به هدر رفتن وقت وهزینه می شود ومطمئن تر است.

13- خدمات دیگری را که پست می تواند انجام دهد نام ببرید.؟ توزیع قبض های دولتی وثبت نام کنکورسراسری وصدوربیمه نامه وپرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وفروش بلیتهای مسافرتی ،قبول درخواست ثبت نام گواهی نامه ی رانندگی وقبول اشتراک تمبرهای یادگاری و......

14- مرسولات یعنی چه ؟ به کلیه ی چیزهایی که افراد برای یکدیگر می فرستند ،مرسولات گویند.

15- مرسولات سفارشی چه نوع مرسولاتی هستند؟ مرسولاتی هستند که فرستندگان با تحویل آنها به اداره ی پست قبضی به عنوان رسید دریافت، تادرصورت گم یا خراب شدن آن از اداره ی پست پول آنها را بگیرند.

16- مرسولات پیشتاز چه نوع مرسولاتی هستند؟ مرسولاتی هستند که فرستندگان آنها می خواهند سریع ترازسایر مرسولات به مقصد برسند.

17- پست از ما چه انتظاراتی دارد؟ 1- برای اینکه نامه حتما بهدست گیرنده برسد درسمت بالای پاکت به مقدار کافی تمبر بچسبانیم. 2- آدرس فرستنده رادرسمت چپ بالای پاکت وآدرس گیرنده رادرقسمت پایین سمت راست پاکت بنویسیم. 3- کدپستی ،نشانی فرستنده وگیرنده را درجای خود بنویسیم. 4- اشیای فلزی وسنجاق وسکه رادردرون پاکت نامه قرار ندهیم. 5- از گذاشتن پول داخل نامه خودداری کنیم.

18- فرق تمبرهای گذشته وامروزی چیست؟ درگذشته تنها نقش پادشاهان برروی تمبرها زده می شد ولی امروزه منظره های طبیعی ،وقایع تاریخی ، تصویر شخصیتهای مذهبی وملی ومناسبتهای گوناگون نیز برای این کار مورد استفاده قرار می گیرند.

19- تمبر چیست ؟ هر تمبر یک قطعه کاغذ بهاداری است که درعین زیبایی می تواند نشانگر اعتقادات وآداب ورسوم یک جامعه باشد.

20- جمع آوری تمبرها چه تاثیری درنوجوانان دارد؟ آنها با جمع آوری تمبرهای گوناگون می توانند اشخاص ،مکانها ، کشورها ، تاریخ ،جانوران وگلها ودرختان رابشناسند وبا انجام دادن این کار درتهیه ی یک مجموعه (کلکسیون ) نیز مهارت می یابند.

21- پست از نظر اقتصادی چه منافعی برای جامعه دارد؟ مانع ازهدررفتن هزینه ها وتلف شدن وقت مردم می شود.

 

درس 12 :

 

1- در چه مواردی باید با یکدیگر همدلی کرد؟ درمواقع سختی ومشکلات

2- چرا انسانها باید بایکدیگر همدلی کنند؟ چون همدلی با یکدیگر یکی از نیازهای غیر مادی انسانها است.

3- چرا به کمک دیگران نیازمندیم ؟ چون برای همه درزندگی مشکلاتی پیش می آید که خود به تنهایی قادر به رفع آنها نیستیم وبه کمک دیگران نیازمندیم.

4- بدون همدلی دیگران چه مشکلی برای انسان پیش می آید؟ احساس تنهایی می کنیم وادامه ی زندگی در چنین شرایطی برایمان دشوار است.

5- مساجددرگذشته چه نقشی درهمدلی مردم داشتند؟ آنها باجمع آوری کمکهای نقدی وجنسی مردم ، خانواده های مشکل دارراسرپرستی می کردند وآنان را برای زندگی عادی آماده می ساختند.

6- امروزه چه کسانی درهمدلی با خانواده ها نقش ایجاد می کنند؟ همسایه ها وافراد فامیل ومساجد

7- امروزه کمک رسانی به افراد مصیبت دیده چه فرقی با گذشته کرده است ؟ امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی مردم ازحال ووضع همدیگردرمناطق دیگر به سرعت باخبرشده وهرکس به اندازه ی توان خود به افراد مصیبت زده کمک می کند.

8- چرا درزمانهای گذشته مردم یک منطقه به موقع ازوضع مناطق دیگربا خبرنمی شدند؟ به علت کمبود وسایل ارتباطی ونبودن تلفن ، رادیو ،تلویزیون وروزتامه ها

9- درهنگام حوادث طبیعی مانند زلزله وسیل دریک منطقه چه کارهایی باید انجام گیرد؟ 1- بیرون کشیدن مصدومان واجساد اززیر آوار 2- فراهم کردن خوراک وپوشاک برای افراد مصیبت زده وایجاد مسکن موقت برای آنها

10- کدام موسسات وسازمانهایی مسئولیت هدایت نیروها وکمکهای مردمی رادرجهت بهتریاری رساندن به مصیبت زدگان را امروزه برعهده دارند؟ جمعیت هلال احمر – کمیته امداد امام خمینی

11- اگر امروزه مردم بدون کمک موسسات خودبه صورت مستقل به کمک مصیبت زده ها بشتابند چه مشکلاتی به وجود می آید؟ ناهماهنگی وهرج ومرج به وجود آمده وکمکها به موقع به دست آنها نخواهد رسید.

12- امروزه همدردی به چه شکلی درآمده است ؟ به علت گسترش نیازها وارتباطات همدردی شکل جدیدی به خود گرفته است وتنها به افراد فامیل وهمسایگان دریک محله محدود نمی شود بلکه همه ی مردمی را که دریک کشوریا حتی سایر کشورها زندگی می کنند ، دربرمی گیرد.

13- در جوامع جدید مردم چه روشی را برای کمک به مصیبت زدگان انتخاب کرده اند؟ با استفاده از موسسات وسازمانهای امداد رسان مردم می توانند بهتر به مصیبت زدگان کمک کنند.

14- آیا در جوامع امروزی بدون وجود موسسه ها می توان همدلی با افراد جامعه را هماهنگ کرد؟ چرا؟ خیر به علت گسترش نیازها وارتباطات همدلی شکل جدید به خود گرفته است ومحدود به جوامع کوچک نبوده بلکه همه ی مردم یک کشوروحتی سایرکشورها را نیزدربرمی گیرد.

 

درس 13 :

 

1- کمکهای نقدی وغیرنقدی چگونه به دست آسیب دیدگان می رسد ؟ به وسیله ی سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمروکمیته ی امداد

2- سازمانهای امدادرسان برای رفع کدام یک ازنیازهای ما تلاش می کنند؟ برای رفع نیازهای مادی وغیرمادی ( معنوی)

3- اگر این سازمانها نبودند ،مردم درجریان حوادث پیش بینی نشده با چه مشکلاتی روبه رومی شدند؟ مشکلات وناهماهنگیهای زیادی درامرامدادرسانی به مصیبت زدگان به وجود می آمد وخسارتهای مادی وتلفات جانی افزایش می یافت.

4- در حوادث ناگواری مانند سیل وزلزله ماچه وظیفه ای داریم؟ کمک به آسیب دیدگان ازطریق ارسال وسیل جنسی موردنیاز آسیب دیدگان وکمکهای نقدی ازطریق موسسات امدادرسان

5- جمعیت هلال احمردرهنگام بروز حوادث پیش بینی نشده چه می کند؟ نقش فعالی رادریاری رساندن به خانواده های آسیب دبده وهمدردی با آنها بازی می کند.

6- سازمان جوانان هلال احمر چگونه موسسه ای است؟ موسسه ای دانش آموزی است که بیشتراعضای آن رادانش آموزان تشکیل می دهند وحتی مسئولیت بعضی بخشها رانیز دانش آموزان برعهده دارند.

7- سازمان جوانان هلال احمرچه فعالیتهایی راانجام می دهد؟ 1- بامردم دراجرای برنامه های خدماتی وبهداشتی همکاری می کند. 2- اعضای آن درجریان حوادث پیش بینی نشده درمحل حضور یافته وآسیب دیدگان رانجات داده واز محل حادثه دور می کنند.3- کمکهای نقدی وغیر نقدی را جمع آوری وبه آسیب دیدگان می رسانند. 4- همکاری لازم را با جمعیت هلال احمر می کنند. 5- دانش آموزان رابرای خدمات امدادی آماده می سازد. 6- حس تعاون ،دوستی ونیکوکاری رابین جوانان گسترش می دهد. 7- جوانان را با مقررات ومهارتهای اجتماعی آشنا می کند.

8- اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از میان چه کسانی انتخاب می شود؟ ازمیان دانش آموزان داوطلب درمقاطع تحصیلی ابتدایی وراهنمایی ودبیرستان

9- نحوه ی عضویت درسازمان جوانان جمعیت هلال احمر چگونه است؟ هریک ازدانش آموزان پس ازنام نویسی وپرکردن برگه ی درخواست عضویت ،به طور موقت به عنوان عضو پذیرفته می شوند وپس از گذراندن دوره های آموزشی ودرصورت همکاری مداوم به این گونه دانش آموزان کارت عضویت داده می شود.

10- ازمیان دانش آموزان عضو درسازمان جوانان جمعیت هلال احمرچه کسانی به عنوان عضورسمی شناخته می شوند؟ دانش آموزانی که دوره های لازم را گذرانیده وکارت عضویت داشته باشند.

11- سازمان جوانان هلال احمر ازماچه انتظاراتی دارد؟1- وظیفه ای را که قبول کرده ایم به خوبی واحساس مسئولیت ودلسوزی انجام دهیم . 2- آن چه راکه سازمان به ما آموزش می دهد به خوبی بیاموزیم تادرمواقع بحرانی بهتر بتوانیم ازجان خود ،خانواده ،همسایگان ،هم وطنان وسایر انسانها مراقبت کنیم. 3- آن چه رایادگرفته ایم بهدیگران نیز بیاموزیم. 4- اعمال نیکوکارانه انجام دهیم وازدیگران هم بخواهیم دراین نوع فعالیتها شرکت کنند. 5- درشرایطی که سازمان به کمک ما نیازمند است خودرادراختیار آن قرار دهیم.6- درشرایط حساس کمکهای نقدی وغیرنقدی مردم را جمع آوری وبه سازمان برسانیم . 7- از دانش آموزانی که عضو نیستند بخواهیم که حداقل درمواقع مورد نیاز با سازمان همکاری کنند.

12- مردم دریک جامعه به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید؟ به سه دسته : 1- دسته ی اول کسانی هستند که می کوشند نه تنها مشکلات خود وخانواده ی خویش را حل کنند بلکه مشکلات سایر مردم رانیزبرطرف می کنند. 2- دسته ی دوم کسانی هستند که توانایی خود راصرف برطرف کردن مشکلات شخصی خود وخانواده شان می کنند وبرای رفع مشکلات سایر مردم نمی کوشند والبته مشکلی هم برای سایرین ایجاد نمی کنند. 3- دسته ی سوم کسانی هستند که برای حل کردن مشکلات شخصی خود وخانواده شان وهمچنین به دست آوردن راحتی ورفاه بیشتر،برای سایر مردم مشکلاتی راایجاد می کنند وآنها رابه زحمت می اندازند.

13- اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جزو کدام دسته از مردم هستند؟ جزو کسانی هستند که نه تنها مشکلات خود وخانواده خویش راحل می کنند بلکه مشکلات سایر مردم رانیزبرطرف می سازند.

14- شما با عضویت وفعالیت درسازمان جوانان جمعیت هلال احمر چه توانایی هایی به دست می آورید؟ آموزش کمکهای اولیه وامداد وتوانایی وآمادگی برای انجام وظایفی که درمواقع مورد لزوم باید انجام دهیم.

 

درس 14 :

 

1- چه خطرهایی ممکن است زندگی انسان راتهدید کند؟ خطرات سیل وزلزله ،طوفان ، آتش سوزی وجنگ وحوادث رانندگی و.....

2- آیا هرفرد به تنهایی می تواند خسارتهای ناشی از حوادث راجبران کند؟خیر بلکه به همکاری دیگران نیازمند است.

3- چگونه م توان با حوادث روبه روشد وازعهده ی جبران خسارتهای آن برآمد؟ با بیمه کردن خود واموال خود در مقابل خطرات احتمالی این حوادث ویادگیری آموزشهای لازم درزمینه های مختلف

4- جمله ی « حادثه هیچگاه خبر نمی کند » به چه مفهومی است؟ یعنی بسیاری از حوادث غیرقابل پیش بینی وپیشگیری بوده وهمواره حوادثی اشخاص واموال آنها را تهدید می کنند.

5- برای جبران خسارتهای بزرگ ناشی ازحوادث چه راههایی وجود دارد؟ استفاده ازبیمه

6- بیمه چگونه موسسه ای است وبرای چه به وجود آمده است؟ موسسه ای است که برای جبران زیانهای مالی به وجود آمده است وبه موجب قراردادی تعهد می کند که درمقابل دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه خسارتهای ناشی از حوادث معینی راجبران نماید.

7- بیمه ی حوادث دانش آموزی چگونه بیمه ای است وچه کاربردی دارد؟ درابتدای هرسالتحصیلی از دانش آموزان با دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه کارتی به نام کارت بیمه ی حوادث به دانش آموزان داده می شود که با دریافت آن کارت دربرابر انواع حوادثی که ممکن است درشبانه روز درداخل یا خارج از مدرسه پیش آید بیمه می شوند وبیمه طبق قرارداد هزینه های ناشی ازاین حوادث را پرداخت می کند.

8- داشتن اتومبیل ورانندگی چه خطرها ومسئولیتهایی رابه همراه دارد؟ ممکن است خود اتومبیل با خطراتی مانند آتش سوزی ،دزدی وتصادف روبه رو شود یا راننده ی آن با عابران پیاده تصادف کنند.

9- برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی چه راه حلی اندیشیده شده است؟ براساس قانون همه ی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری موظف اند با پرداخت حق بیمه ی سالانه اتاومبیل خود را بیمه کنند تا ازاین طریق بتوانند خسارتهایی راکه ممکن است درطول سال به جان یا مال دیگران وارد کنند ،جبران نمایند.

10- چند نمونه از انواع بیمه که با آن آشنا هستید نام ببرید.؟ بیمه ی عمر – بیمه تامین اجتماعی – بیمه خدمات درمانی – بیمه آتش سوزی و.....

11- اگر بیمه نباشد درزندگی ما چه مشکلاتی به وجود می آید؟ شاید خسارتهای کوچک را بتوانیم جبران نماییم ولی جبران خسارتهای بزرگ ازعهده ی ما خارج است درنتیجه درجبران اینگونه خسارات با مشکل مواجه خواهیم شد که چه بسا باعث ازهم پاشیده شدن زندگی ما خواهد شد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 18:53  توسط مهدوی   |