ادبی

وبلاگ شخصی ابوالفضل مهدوی

نمونه سئوالات جغرافیای سوم راهنمایی از محمد حسین برهانی

درس اول :

1- چهار مورد از وسایل مطالعه درجغرافیا را نام ببرید .

نقشه – کره جغرافیایی – عکسهای جغرافیایی – فرهنگ جغرافیایی

2- نقشه چیست ؟

تصویری از پدیده های سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است .

3- اطلس چیست ؟

به مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب جمع آوری شده باشد اطلس می گویند.

4- برای تهیه نقشه های جغرافیایی از چه چیزاستفاده می کنند؟

از عکسهای هوایی و ماهواره ای

5- مدل کوچک شده ی کره زمین را چه می نامند؟

کره جغرافیایی

درس دوم :

1- برای خواندن نقشه به چه مواردی باید توجه کرد؟

توجیه نقشه – راهنمای نقشه – مقیاس نقشه

2- مقیاس نقشه را تعریف کنید.

میزان کوچک شدن نقشه را نسبت به اندازه ی واقعی مقیاس نقشه می گویند.

3- انواع مقیاس را نام ببرید.

کسری – خطییا ترسیمی

4- از مقیاس نقشه چه استفاده می کنیم ؟

می توانیم فاصله ها را اندازه بگیریم واندازه ی واقعی آنها را محاسبه کنیم.

5- تفاوت نقشه های بزرگ مقیاس با کوچک مقیاس را بنویسید.

دربزرگ مقیاس پدیده ها بزرگتر اما مساحت کمتر ولی در کوچک مقیاس پدیده ها کوچکتر اما مساحت بیشتری به نمایش در می آید.

درس سوم :

1- انواع عکسهای جغرافیایی را نام ببرید.

عکسهای هوایی – عکسهای ماهواره ای- عکسهای معمولی

2- فرهنگ جغرافیایی چیست ؟

کتابی است که برای آموختن اسامی واصطلاحات جغرافیایی به کار می رود.

3- معروفترین مدل جغرافیایی ...................... نام دارد. « میز شن »

4- نمودار چیست ؟

وسیله ای است برای نمایش ساده اطلاعات جغرافیایی

5- انواع نموداررا نام ببرید.

دایره ای – منحنی – ستونی – تصویری

6- نمودار چه وقت ارزش بیشتری دارد؟

هر قدر نمودار ساده باشد ارزش بیشتری دارد.

7- دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به ..................... نیاز دارد .« مشاهده مستقیم »

درس چهارم :

1- ناهمواری را تعریف کنید .

به همه ی پستی وبلندیهای سطح زمین ناهمواری گفته می شود.

2- مطالعه ناهمواریها بر عهده ی ................... است. « پیکر شناسان زمین »

درس پنجم :

1- قله به کجا گفته می شود؟ به بلندترین نقطه کوه قله می گویند.

2- یخچال را تعریف کنید. پهنه های وسیع یخی که از کوهستانها به سمت پایین سرازیر می شوند یخچال نامیده می شود.

3- منطقه نسبتا همواری که پیرامون آن را کوه فرا گرفته است ............. نامیده می شود. «دشت»

4- عوامل موثر درتغییر شکل کوهستانها رانام ببرید. ( یخچالها- باد- باران- آبهای جاری)

5- عوامل موثردرتغییر شکل سواحل ر نام ببرید. (میزان بارندگی- امواج دریا- باد – طوفانهای دریایی)

6- هدف انسان از تغییر ناهمواریها چیست؟ بهره برداری ازمنابع سطحی یازیرزمینی

7- چراشبها دربیابان هواسرد است؟ به علت کمبود ابردرآسمان گرمای زمین به آسمان منتقل شده وهوا سرد می شود.

8- علت تخریب سنگها دربیابانها چیست؟ انقباض وانبساط سنگها دراثرگرمی وسردی هوا وتفاوت دمای شب وروز

درس ششم :

1- فرسایش چیست؟ به عمل تخریب ناهمواریها ، وحمل مواد حاصل ازآنها، وبرجای گذاشتن آنها درمناطق دیگررا فرسایش می گویند.

2- رسوب چیست؟ به مواد حمل شده توسط رودها که به دریا می ریزد رسوب می گویند.

3- رسوبگذاری یعنی چه ؟ به عمل ته نشین شدن رسوبات دردریا رسوبگذاری می گویند.

4- تاقدیس وناودیس راتعریف کنید.

به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا تاقدیس وخمیدگی یا چین خوردگی به سمت پایین ناودیس می گویند.

5- گسل چیست ؟ به شکستگی های لایه های رسوبی که با اختلاف ارتفاع لایه ها همراه باشد، گسل می گویند.

6- چین خوردگی های هیمالیا وزاگرس والبرز چگونه به وجود آمده اند؟ دراثر چین خوردگی لایه های رسوبی

درس هفتم :

1- کوههای شرق آفریقا دراثر چه عاملی به وجود آمده است؟ دراثرشکست درزمین

2- کوه دماونددراثر چه عاملی به وجود آمده است؟ آتش فشان

3- شیر کوه یزد والوند همدان دراثر چه عاملی به وجود آمده است؟ بالا آمدن مواد مذاب

4- چهار عامل به وجود آورنده ی کوهها را بنویسید. 1- چین خوردگی 2- شکست درزمین 3- آتش فشان 4- بالا آمدن مواد مذاب

5- به قسمت خارجی زمین .............. می گویند. ( پوسته )

6- صفحات پوسته زمین همواره ثابت هستند.     ص                  غ *

7- رشته کوههای بستر اقیانوسها چگونه به وجود می آیند؟ با دور شدن صفحات پوسته ی زمین

درس هشتم :

1- از دهانه ی آتش فشان فعال چه موادی خارج می شود؟ 1- بمب های آتش فشانی 2- خاکستر 3- ابرهای غلیظ گوگردی همراه با بخار آب

2- چه پدیده هایی نشان دهنده فعالیتهای درونی زمین ویا کوه آتش فشان نیمه فعال است؟

خروج چشمه های آب گرم مانند دماوند، ویا بخارهای گوگردی اندکی که ار دهانه ومنافذ کناره ی آن خارج می شود.

3- مواد مذاب درون زمین را ................ می گویند. ( ماگما)

4- بهترین راه برای خروج ماگما ازدرون زمین کجا است ؟ گسلها یا شکسگیهای پوسته زمین

5- کوه آتش فشان چگونه به وجود می آید؟ دراثر انباشته شدن وسرد شدن تدریجی مواد مذاب درون زمین که برروی زمین می ریزد.

6- روانه چیست ؟ موادی که ازآتش فشان درسطح زمین جاری می شود به روانه موسومند.

7- جزیره ی سورتزی دراثر چه عاملی به وجود آمده است؟ دراثر فوران آتش فشان

درس نهم :

1- زمین لرزه چگونه ایجاد می شود؟ براثر آزاد شدن انرژی های درون زمین

2- بیشتر زمین لرزه ها درکدام مناطق اتفاق می افتد؟ درکناره های صفحات پوسته زمین

3- زلزله نگار چیست ؟ دستگاهی است که زمین لرزه های ضعیف تررا ثبت کرده ومحل وقوع آنها را مشخص می نماید.

4- زمین لرزه درسطح زمین چه تغییراتی ایجاد می کند؟

1- باعث شکاف خوردن زمین می شود.2- موادروی دامنه ی کوهها رابه حرکت درمی آوردودرپای کوه انباشته می کند.3- درنواحی شهری وروستایی پل ها را تخریب کرده وخانه ها را درهم می کوبد.

درس دهم :

1- به آبهایی که برروی سطح زمین جریان می یابند............. می گویند. (آبهای جاری)

2- به آبهایی که به درون توده های خاک وماسه نفوذ می کنند آبهای........... می گویند.(فرورو)

3- میزان نفوذ پذیری آب درزمین به چه عواملی بستگی دارد؟ به جنس خاک وشیب زمین

4- ازدریاچه ها چه استفاده هایی می کنند؟

1- ذخایر خوبی برای تامین آب نواحی مجاور خود هستند. 2- برای ورزشهای آبی وقایق رانی 3- ماهیگیری

5- وسیع ترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ دریاچه خزر

درس یازدهم :

1- ازبه هم پیوستن .............. رود به وجود می آید.(جویبارها)

2- رودها وجویبارها ممکن است بصورت ......... یا ......... باشند.( فصلی- دائمی)

3- رودفصلی چگونه بوجودمی آید؟ ازریزش باران وذوب تدریجی برف دربهاربه وجودمی آید.

4- روددائمی چگونه بوجود می آید؟ ازآبهای زیرزمینی وذوب تدریجی برف های یک کوه درتمام سال به وجود می آید.

5- به بستر حرکت رود ................ می گویند. (رودخانه )

6- به محل ورود رود به دریا یا دریاچه .............یا ............ می گویند. ( مصب رود- دهانه رود)

7- ازآب ذخیره شده درپشت سدها چه استفاده ای می کنند؟

درفصول کم آب درکشاورزی وصنعت وآشامیدن وتولید برق استفاده می کنند.

8- آبدهی یا دبی رود چیست؟

به مقدارآبی که درمدت یک ثانیه ازجایی معین درمسیر رود عبور می کند ، آبدهی یا دبی رود می گویند.

9- برای تعیین حجم کل آب دریک رود ............. آن را اندازه گیری می کنند.( آبدهی)

10- سرزمینی را که یک رود با شاخه ها وشعبه هایش درآن جاری است چه می نامند؟ حوضه رود

11- مرز میان حوضه ی یک رود با حوضه ی رود دیگر را .............. می گویند.( خط تقسیم آب)

درس دوازدهم :

1- قسمتهای مختلف یک سیلاب را نام ببرید.

آبگیر – آبراهه – مخروط افکنه

2- فرسایش خاک یعنی چه ؟

شسته شدن خاک حاصلخیززمینهای زراعی وحمل آنها توسط سیلاب را فرسایش خاک می نامند.

3- برای جلوگیری از خطرات سیلاب چه کارهایی می توان انجام داد؟

الف : احداث شهرها وروستاها دراطراف مخروط افکنه    ب : کاشتن بوته ودرخت درمحل آبگیر

ج : احداث کانال ها وسدها               د : شخم زدن زمینهای کشاورزی درجهت عمودبرشیب جریان آب

4- سیل چه وقت جاری می شود ؟

وقتی که حجم آب رود آن قدرزیاد باشد که از مجرای خود خارج شده وزمینهای اطراف رادربرگیرد.

5- چه وقت طغیان رود اتفاق می افتد؟

وقتی که بارش باران آنقدر زیاد باشد که رود نتواند آبها را حمل کند وزمانی که برفهای حوضه یک رود ناگهانی ذوب شوند وآب زیادی وارد رود شود.

6- دره ی جوان چگونه به وجود می آید؟

در اثر جریان رود در نواحی کوهستانی که شیب دامنه ها تند است وبه شکل vمی باشد.

7- دره ی پیر چگونه به وجود می آید؟

درجاهایی که شیب بستر رود کمتر می شود رود با سرعت کمتری جریان می یابد دره هایی با شیب ملایم ایجاد می کندکه دره ی پیر نامیده می شود.

8- جلگه های آبرفتی چگونه بوجود می آیند ؟

از انباشته شدن آبرفت رودها در نواحی کم شیب پس ازگذشت زمانهای بسیار سطح همواری به وجود می آید که به آن جلگه ی آیرفتی می گویند.

9- دلتا چیست ؟

در محل ورود رود به دریا آبرفتها به شکل مثلث انباشته می شوند که به آن دلتا می گویند.

درس سیزدهم :

1- در آب اقیانوسها چه موادی وجود دارد؟

نمکها وگازهای محلول که مهمترین آنها نمک طعام وگاز اکسیژن است.

2 – جزر ومد چیست؟ ودراثر چه عاملی به وجود می آید؟

بالا آمدن آب اقیانوسها ودریاهارا مد وپایین آمدن آن را جزرمی گویند . که دراثر نیروی جاذبه ماه اتفاق می افتد.

3- درهرشبانه روز چند مرتبه مد وجزر رخ می دهد؟

دومرتبه مد ودومرتبه جزر

4- شدت جزر ومد در طول روزهای ماه قمری چگونه است ؟

دراوایل واواسط ماه قمری که ماه وخورشید دریک امتداد قرار دارند مدها قوی ولی درروزهای 7-8-21-22ماه وخورشید نیروی یکدیگر را خنثی کرده ومدهای ضعیفی ایجاد می شود.

5- جریان دریایی چیست ؟

رودهایی هستند که دراقیانوسها مانند خشکی جریان داشته ومستمر ودائمی بوده وپیوسته از نواحی گرم استوایی به طرف قطب وبر عکس در حرکتند.

6- انواع جریانهای دریایی را نام ببرید.

1- از نواحی گرم استوایی به طرف قطبها ( جریان آب گرم ) 2- از نواحی قطبی به طرف استوا ( جریان آب سرد )

7- مهمترین نوع حرکت آب دریاها ........... است. « موج»

8- انواع حرکات آب دریاها واقیانوسها را بنویسید.

1- حرکت بصورت جزر ومد 2- حرکت بصورت جریانهای دریایی 3- حرکت بصورت امواج

9- ایوان خشکی ( دشتاب) به کجا گفته می شود؟

به کم عمق ترین بخش اقیانوس که با شیب ملایم ازنزدیکی ساحل تا عمق 200 متری ادامه می یابد دشتاب گفته می شود.

10- شیب قاره چیست ؟

قسمت شیبداری که بعد از دشتاب قرار گرفته وتاعمق حدود 2000 تا 5000 متر ادامه می یابد شیب قاره می گویند.

11- بخش بسیار عمیق بستر اقیانوس را ............... می گویند. « کف اقیانوس »

12- گودال چیست ؟

دره ها وشکافهای طولانی وباریک کف اقیانوس را گودال می گویند.

درس چهاردهم :

1- هوا را تعریف کنید.

به حالت گذرا ومحلی جو دریک جای معین هوا می گویند.

2- وضع هوا بر اساس چه عواملی تعیین می شود؟

بر اساس وضعیت دما ، بارش ، وچگونگی وزیدن باد

3- آب وهوا به چه چیز گفته میشود؟

به شرایط مشخصی ازوضعیت جو درطول چند سال که دریک سرزمین گسترده حاکمیت دارد آب وهوا گفته می شود.

4- عوامل موثر درآب وهوای مناطق مختلف جهان را بنویسید.

الف : عرض جغرافیایی       ب : فاصله ازدریا ج : باد                د :ارتفاع ه : جریانهای دریایی

5- منظور ازعرض جغرافیایی چیست ؟

فاصله هر نقطه زمین از خط استوا را عرض جغرافیایی می گویند.

6- تفاوت زاویه تابش خورشید موجب چه چیزی میشود؟

موجب تفاوت درمقدار انرژی دریافتی سطح زمین می شود.

7- باد چیست ؟

 باد درواقع همان جابه جا شدن هوا از یک نقطه به نقطه دیگر است.

8- دمای هوا با هر 1000 متر ارتفاع حدود ............. درجه کاهش می یابد. « 6 »

9- چه غاملی باعث معتدل شدن آب وهوای لندن در فصل زمستان می شود؟

عبور جریان آب گرم گلف استریم از کنار شهر لندن

درس پانزدهم :

1- زیست بوم چیست؟به مجموع پوشش گیاهی وجانوری خاصی که دریک منطقه ی وسیع وعمده دیده می شود زیست بوم می گویند.

2- چه رابطه ای بین آب وهوا وپوشش گیاهی وجانوری هرزیست بوم وجود دارد؟ یک نوع هماهنگی ورابطه ی خاصی دیده می شود.

3- علت تفاوت پوشش گیاهی درمناطق مختلف جهان را بنویسید. ( به علت تفاوت درآب وهوا)

درس شانزدهم :

برای مطالعه

درس هفدهم :

1- بیشتر جمعیت کره زمین درکدام نیمکره زندگی می کنند ؟ چرا؟ درنیمکره شمالی – به علت اینکه بیشتر خشکیهای کره زمین در نیمکره شمالی قرار دارند.

2- در کدام مناطق زمین جمعیت کمتری زندگی می کنند؟ درنیمکره جنوبی ونواحی قطبی وبیابانی

3- عوامل جغرافیسایی موثر درپراکندگی جمعیت را بنویسید.

1- ارتفاع 2- آب وهوا 3- آب وخاک 4- منابع معدنی 5- سواحل وگذرگاهها

4- ارتفاع وخاک درچه مواقع می توانند عامل جذب جمعیت ودر چه مواقع عامل دفع جمعیت باشند؟ ارتفاعات بلند وخاک فقیر عامل دفع و زمینهای پست وهموار وخاک غنی عامل جذب جمعیت می شود.

5- مهاجرت چیست؟

هرگاه عامل جذب جمعیت پس از مدتی دریک منطقه ازبین برود ویا عامل دفع جمعیت درآن منطقه افزایش یابد جمعیت ازآن محل به جای دیگری می روند که این جابه جایی جمعیت را مهاجرت می گویند.

6- انواع مهاجرت را توضیح دهید:

الف : مهاجرت داخلی : نوعی مهاجرت که به شکل دائمی ، فصلی ، بین قسمتهای داخلی یک کشور صورت می گیرد.

ب : مهاجرت خارجی : نوعی مهاجرت که افراد ازیک کشور به کشور دیگر می روند تا از شرایط کاری یا زمینه های مختلف فعالیتهای اجتماعی آن بهره ببرند.

ج : مهاجرت دائمی : مهاجرتی که مهاجران قصد بازگشت به محل اولیه خود را ندارند.

د : مهاجرت وقتی : مهاجرتی که مهاجران قصد بازگشت به محل اولیه خود را دارند . مانند ایلات کوچ رو یا کارگران فصلی .

ه : مهاجرت اجباری : نوعی مهاجرت که با میل ورغبت مهاجرین انجام نمی شود. مانند مهاجرت دراثر جنگ یا بلایای طبیعی.

و : مهاجرت روزانه : اغلب درپیرامون شهرهای بزرگ به وقوع می پیوندد ومردمی که درشهرها کار می کنند ، شبها برای استراحت وسکونت به نواحی پیرامون شهرها سفر می کنند.

7- دلایل مهاجرت را توضیح دهید .

1 – دلایل طبیعی (کم شدن آب ، نامطلوب شدن آب وهوا، فقیر شدن خاک ) 2- دلایل اقتصادی ( کاهش درآمد خانواده ، بیکاری ، تعطیل شدن کارخانه ها) 3- دلایل سیاسی ( اختلافات مرزی وجنگ )

8- مهاجرت درچه صورتی انجام می گیرد ؟

وقتی شرایط مطلوب درمبدا ضعیف وانگیزه ها درمفصد قوی باشد، دراین صورت مهاجرت انجام می گیرد.

درس هیجدهم :

برای مطالعه

درس نوزدهم :

 

1- اولین شهرها درکجا به وجود آمدند؟

دربین النهرین درمحدوده عراق کنونی بین دو رود دجله وفران ورود کارون

2- علت پیدایش شهرهای اولیه چه بود؟

موقعیت جغرافیایی مناسب از نظر آب وخاک وهوا

3- در ایران باستان کدام شهرها شهرت جهانی داشتند؟

هگمتانه ( همدان امروزی) ، تیسفون واصطخر درنزدیکی شیراز وشهر رگ (ری امروزی)

4- خاستگاه شهرهای اولیه ی جهان کجاها بودند؟

دره ی رود نیل ، بین النهرین ، دره ی رود سند، اطراف رود هوانگهو ، امریکای میانه

5- چه عواملی سبب رشد شهرها می شود ؟با مثال بنویسید.

1- وجود آب مانند شهر اصفهان درنزدیکی زاینده رود 2- موقعیت ارتباطی مانند شهر کرمانشاه که درمسیر راه پررفت وآمد کربلا ونجف واقع شده است .3- نقش مذهب مانند شهر قم ومشهد.

6- امروزه مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ چیست ؟

مسئله ی آلودگی مخصوصا ، آلودگی هوا، آب و آلودگی صوتی است.

7- مهمترین منابع آلوده کننده ی محیط شهرها کدامند؟

دود وگازهایی که کارخانه ها ووسایل نقلیه تولید می کنند.

8- روستا وشهر چه تفاوتهایی دارند؟

علاوه بر تفاوت درنوع فعالیت مردم وتعداد جمعیت ازنظر اداری ، سیاسی، فرهنگی وفضاهای مسکونی ومحیط جغرافیایی بین شهر وروستا تفاوت وجود دارد.

درس بیستم :

1- منظومه شمسی چیست ؟ به خورشید و9 سیاره که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.( اخیرا سیاره پلوتو ازلیست سیارات منظومه شمسی توسط دانشمندان حذف گردیده وتعداد سیارات منظومه شمسی 8 سیاره شده است ولی فعلا ملاک کتاب درسی است .)

2- فرق سیاره با ستاره چیست ؟

الف : ستاره ثابت بوده ولی سیاره حرکت می کند. ب : ستاره از خود نورداشته ولی سیاره از خود نوری ندارد ودر مقابل نور خورشید سطحی روشن پیدا می کند.

3- قمر چیست ؟ کره کوچکی است که به دور سیاره می چرخد.

4- تنها قمر زمین ........... نام دارد که ..................... سطح آن را روشن می کند.(ماه – نور خورشید)

5- سیاراتی که از جنس سنگ هستند نام ببرید. عطارد- زهره – زمین – مریخ

6- سیاراتی که از جنس گاز هستند نام ببرید. مشتری – زحل – اورانوس – نپتون – پلوتو

7- اهمیت خورشید در منظومه شمسی را بیان کنید.

خورشید به کره ما (زمین) نور وحرارت وانرژی می بخشد وبدون خورشید برروی زمین زندگی وجود نخواهد داشت.

8- کهکشان چیست ؟ به مجموعه های بزرگ ستارگان درفضا کهکشان می گویند.

9- خورشید ما به همراه چند صد میلیارد ستاره ی دیگر در کهکشانی به نام .............. قرار دارد. ( کهکشان راه شیری )

10- نور درهر ثانیه ........................... راه می پیماید. ( 300 هزار کیلومتر)

11- سال نوری را تعریف کنید .

مسافتی را که نوردریک سال با سرعت 300 هزارکیلومتردرثانیه می پیماید ، سال نوری می گویند.

12- نور خورشید در چه مدت به ما می رسد؟ در8 دقیقه و20 ثانیه

درس بیست ویکم :

1- جهت های اصلی را نام ببرید. شمال – جنوب – مشرق – مغرب

2- جهت های فرعی را نام ببرید. شمال شرقی – شمال غربی – جنوب شرقی – جنوب غربی

3- سمتی را که خورشید طلوع می کند ............ وسمتی را که خورشید غروب می کند .............. می گویند. ( مشرق – مغرب )

4- یکی از ساده ترین روشها برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی کمک گرفتن از............ است. ( قطب نما )

5- ستاره قطبی همواره جهت ................. را نشان می دهد. ( شمال)

6- درکشور ما ایران مردم به سمت ................... نماز می خوانند. ( جنوب غربی )

درس بیست ودوم :

1- مدار چیست ؟ وچگونه تقسیم بندی می شود؟دایره های فرضی هستند که به موازات استوا برروی کره جغرافیایی رسم شده اند وهر چه به طرف قطبها می رویم کوچکتر می شوند. واز صفر درجه تا 90 درجه تقسیم بندی می شوند.

2- مداراستوا .......... درجه ومدار قطب شمال وجنوب ......... درنظرگرفته شده اند. ( صفر- 90درجه)

3- نصف النهار چیست ؟ وچگونه تغییر می کند؟

نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند وبا یکدیگر مساوی بوده وازصفر تا 180 درجه تغییر می کنند.

4- طول جغرافیایی را تعریف کنید.

فاصله ی هر نقطه ی کره ی زمین از نصف النهار مبدا ( صفر درجه ) را طول جغرافیایی می گویند.

5- عرض جغرافیایی نقاطی که روی خط استوا هستند چه درجه ای را نشان می دهد؟ صفر درجه

6- طول جغرافیایی نقاطی که روی نصف انهار مبدا هستند چه درجه ای را نشان می دهد؟ صفر درجه

7- نصف النهار مبدا از کجا عبور می کند؟ از رصد خانه ی گرینویچ درلندن

8- کدام نقطه زمین دارای طول وعرض جغرافیایی صفر است ؟ محل تلاقی خط استوا ونصف النهارمبدا

درس بیست وسوم :

1- حرکت وضعی زمین چیست؟ واز حرکت وضعی زمین چه نتایجی به دست می آید؟

چرخش زمین به دور خود در هر 24 ساعت را حرکت وضعی می نامند. که نتیجه آن پیدایش شب وروز واختلاف ساعت است.

2- حرکت انقالی زمین چیست؟ ودراثر این حرکت چه نتایجی پدیدار می شود؟

چرخش زمین به دور خورشید درمداری بیضی شکل درمدت 365 روز و6 ساعت را حرکت انتقالی می گویند . ونتیجه ی آن به وجود آمدن سال شمسی وفصلها می باشد.

3- سال 365 روزی را سال .............. می نامند.( رسمی)

4- سال 366 روزی را سال ......... می نامند. ( کبیسه )

5- سال کبسه چند روز است ؟ وهر چند سال یک بار صورت می گیرد؟

366 روز – وهر چهار سال یک بار روی می دهد.

6- سال کبیسه چیست ؟

سالی است که از جمع کردن 6 ساعتهای سال شمسی در طول چهار سال به وجود می آید ومجموع آن 366 روز است.

7- علت اصلی گرم شدن زمین در فصلهای مختلف سال چیست؟ تغییر زاویه ی تابش آفتاب

8- علت کمی بارش در تابستان چیست؟

در تابستان بر اثر تابش مستقیم آفتاب زمین بیشتر گرم شده واین گرما از سرد شدن هوا وریزش برف وباران جلو گیری می کند.

9- چرا درزمستان برف وباران بیشتری می بارد؟

چون زمین درزمستان انرژی زیادی از خورشید دریافت نمی کند وهوا هم گرم نمی شود ودرنتیجه درهوای سرد بخار آب موجود در جو به صورت دانه های برف ظاهر می شود.

10- علت تغییر فصلها ( علت تغییر زاویه ی تابش آفتاب) چیست ؟

چون محور شمالی – جنوبی زمین در طول گردش خود به دور خورشید کاملا به حالت عمود ومستقیم نیست وحدود 5/23 درجه انحراف دارد واین انحراف محور باعث تغییر فصلها وتغییر زاویه ی تابش خورشید می شود.

 

 

 

 

   موفق باشید :

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۶ساعت 9:5  توسط مهدوی   |