ادبی

وبلاگ شخصی ابوالفضل مهدوی

تاریخ اول راهنمایی : از محمد حسین برهانی

درس1: 1- در تاریخ با چه چیزهایی آشنا می شویم ؟ بازندگانی مردمانی آشنا می شویم که دردورانهای مختلف با عقاید وآداب و رسوم گوناگونی زندگی می کرده اند وهرکدام یادگارهایی ازخوبی و بدی ،آبادانی و ویرانی باقی گذاشته اند. 2- تاریخ چیست ؟ تاریخ سرگذشت انسانهای گذشته وشرح چگونگی زندگی، حکومت ، اعتقادات ودیگر چیزهای مربوط به آنهاست. 3- مطالعه ی تاریخ ، مارا به ....... باز می گرداند. ( گذشته ) 4- مهمترین فایده ی مطالعه تاریخ چیست ؟ در هر حادثه ی تاریخی ، پندهای ارزشمند نهفته است که فهم آنها مهمترین فایده ی مطالعه ی تاریخ است. 5- در تاریخ چه زمانی ملتها شکست خورده وذلیل وناتوان شده اند؟ زمانی که تفرقه ، گناه وفساد در میان آنها رواج می یابد. 6- اگرمردم ازتشویق یکدیگربه خوبی ومنع ازبدی(امربه معروف ونهی ازمنکر) دست بردارند چه پیش می آید؟ آنوقت افراد ظالم بر آنها مسلط می شوند. 7- چه چیزهایی باعث سعادت ورستگاری فرد وجامعه می شود؟ کار وکوشش ، ایمان به خدا ،ایثار ، گذشت 8- در مطالعه ی تاریخ چه چیز بیشتر اهمیت دارد؟ یافتن علتهای اساسی ومهم حوادث وپاسخ های قانع کننده برای پرسشها 9- به کسانی که درباره ی زندگی گذشته ی انسان مطالعه می کنند ........ می گویند. ( مورخ ) 10- مورخان چگونه از وضع زندگی گذشتگان آگاه می شوند؟ با مطالعه ودقت در آثاربه جا مانده از گذشته از قبیل اشیاها ،بناها ، سنگ نبشته ها وکتابها 11- به کسی که با توجه به آثار باقی مانده ازگذشتگان دانستنی های فراوان به دست می آورد چه می گویند ؟ باستان شناس درس 2 : 1- کوچ نشینی چه نوع زندگی است ؟ نوعی از زندگی که انسانها همراه با تغییرفصل مکان زندگی خودراتغییر می دهند کوچ نشینی گویند. 2- کوچ نشینانی که در کوهستانها زندگی می کردند درفصل سرددر......... ودرفصل گرم در........... به سر می بردند.( دامنه ی کوهها – در نواحی بلند) 3- کوچنشینانی که دردشتهای آسیا زندگی می کردند درفصلهای سرددر...... ودر فصلهای گرم در...... به سر می بردند.( دشتهای جنوبی – دشتهای شمالی ) 4- کار اصلی کوچ نشینان .......... بود. (دامداری) 5- کوچ نشینان چه جانورانی را پرورش می دادند؟ واز آنها چه استفاده هایی می کردند؟ جانورانی از قبیل اسب، شتر ،گاو ، گوسفند، بز واز آنها برای بارکشی ، سواری وتهیه ی خوراک ولباس استفاده می کردند. 6- چرا کوچ نشینان ازجایی به جای دیگر می رفتند؟ برای یافتن چراگاه های تازه وآب وهوای مناسب 7- زندگی کوچ نشینان به ....... بستگی داشت . (دامهایشان) 8- چادر نشین به چه کسانی گفته میشود؟ به کوچ نشینانی که درچادر زندگی می کنند چادر نشین گویند. 9- چادر نشینان چادرهای خود را ازچه چیز درست می کردند؟ از پشم وموی حیوانات خود می بافتند. 10- زندگی درچادر چه امکانی رابه چادر نشینان می داد؟ به آنان امکان می داد که به آسانی از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند. 11- قبیله به چه چیز گفته می شد؟ به دسته های بزرگ کوچ نشینان قبیله می گفتند. 12- همه ی افراد یک قبیله با یکدیگر....... بودند.( خویشاوند) 13- مهمترین وظیفه ی افراد قبیله چه بود؟ داشتن اتحاد وهمکاری برای دفاع از قبیله زیر نظررهبرقبیله 14- چه خطرهایی برای قبیله ها وجود داشت ؟ حمله ی قبیله ای به قبیله ی دیگر برای تصرف چراگاهها ، وگاهی هم چند قبیله باهم متحدشده وبه جنگ یک قبیله می رفتند. 15- زندگی در دشتها وکوهها چه تاثیری درکوچ نشینان داشت ؟ آنها را مردمی شجاع ، صبور و مقاوم بار می آورد. 16- چه عواملی زندگی کوچ نشینان را تهدید می کرد ؟ خشکسالی ، تغییر ناگهانی هوا وازبین رفتن چراگاهها درس 3 : 1- روستا چگونه به وجود آمد؟ با ساکن شدن کوچ نشینان در کنار آبهای دائمی وبا به وجود آمدن مزرعه ها وخانه ها در کنار یکدیگربتدریج روستاها به وجود آمدند. 2- چیزی که باعث رونق زندگی یکجا نشینی شد ، شروع ............. بود . (کشاورزی) 3- زندگی کشاورزی باعث چه تغییراتی درانسانها شد؟ انسانها با پرداختن به کشاورزی توانستند محصولات فراوانی به دست آورند وزندگی کشاورزی همچنین همکاری وهمبستگی انسانها را با یکدیگربیشتر کرد. 4- چرا روستا نشینان خانه های خود را نزدیک به هم می ساختند؟ چون کار سنگین کشاورزی ،مراقبت شبانه روزی از مزرعه ها ومقابله با حمله ی حیوانات وحشی فقط با همیاری تمامی روستا نشینان ممکن بود. 5- ریش سفید به چه کسی گفته می شد؟ وظیفه ی اصلی او چه بود؟ به داناترین وبا تجربه ترین وسالخورده ترین شخص که به عنوان رئیس روستا انتخاب می شد ریش سفید می گفتند. ووظیفه ی اصلی اوداوری میان مردم بود. 6- احترام ریش سفید به چه چیز بستگی داشت ؟ هر اندازه که ریش سفید در داوریهای خود عدالت را بیشتر رعایت می کرد احترام مردم نسبت به او بیشتر می شد. 7- تقویم چگونه اختراع شد؟ انسانها با توجه به تغییر فصلها وموقعیت ستارگان موفق شدند تقویم را اختراع کنند. 8- مهمترین اختراعات انسانها در روزگاران قدیم اختراع ....... با استفاده از ..... و...... بود. ( چرخ – چوب – فلزات ) 9- چند نمونه از اختراعات مهم انسانهای گذشته را نام ببرید. ( آتش – اسلحه – کوزه ) درس 4 : 1- نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ بعضی از روستاها ی کناررودخانه ها گسترش یافتند وتعدادی از روستاهای نزدیک به هم نیز به یکدیگر پیوستند وبه شهر تبدیل شدند. 2- کسی که حکومت را در دست داشت ........ می گفتند. ( حاکم) 3- وظیفه ی حکومت شهر چه بود؟ اداره ی شهر ، حفظ نظم ، دفاع در برابردشمنان 4- نخستین شهرها در چه مناطقی به وجود آمدند؟ در کنار رودخانه ها که محل مناسبی برای زندگی کشاورزی بود. 5- بین النهرین به کجا گفته می شد؟ سرزمینهای میان دو رود دجله وفرات بین النهرین نامیده می شدند. 6- قدیمی ترین کشوری که در جنوب بین النهرین به وجود آمد چه نام داشت؟ سومر 7- یکی از شهرهای مهم سومر ...... بود. ( اور) 8- اولین بار چه کسانی خط را اختراع کردند؟ سومریها 9- سومریها برای نوشتن چه می کردند ؟ ابتدا شکل آن چیز را می کشیدند اما بعدها توانستند خط را اختراع کنند. 10- سومریها مطالب خود را روی چه چیزی می نوشتند؟ روی لوحه های گلی 11- دوره ی پیش از تاریخ به چه دورانی گفته می شود؟ به دوره ی قبل از پیدایش خط 12- دوران تاریخی انسان از چه زمانی آغاز شده است ؟اززمان اختراع خط 13- دو علت تصرف سومر به وسیله ی چادر نشینان چه بود ؟ 1- در اطراف کشور سومردریای بزرگ یا کوه بلندی وجود نداشت . 2- مردم سومر اتحاد نداشتند وهمیشه با یکدیگردر حال جنگ بودند. 14- بزرگترین شهر دنیای قدیم چه نام داشت ؟ بابل 15- حمورابی که بود؟ وچه کرد؟ حاکم بابل بود که برای برقراری نظم واداره ی شهر به دستور او قوانین شهر راروی سنگی نوشتند واین سنگ رادر میدان شهر قرار دادند تا همه ی مردم آن را ببینند. 16- بابلی ها خط را از چه کسانی آموختند؟ از مردم سومر 17- آشوریها چه کسانی بودند؟ قوم جنگجویی بودند که در شمال کشور بابل زندگی می کردند. 18- پایتخت کشور آشور شهر ........ بود . (نینوا) 19- دوتن از پیامبران بزرگ الهی که در بین النهرین می زیستند نام ببرید.( حضرت نوح وحضرت ابراهیم ) 20- چه کسانی به مخالفت با پیامبری حضرت نوح برخاستند؟ چرا ؟ ثروتمندان وحاکمان زورگو ، چون آنها طرفداری نوح از محرومان وستمدیدگان را به زیان خود می دیدند. 21- حضرت ابراهیم در کجا به دنیا آمد ؟ وپادشاه ستمگر زمان او چه نام داشت ؟ در شهر بابل – و درزمان او شخص ستمگری به نام نمرود بر بابل حکومت می کرد. 22- خصوصیت مشترک میان محل تمدنهای قدیمی چیست ؟ این است که همه ی آنها در کنار رودها وآبهای دائمی به وجود آمده اند. درس 5 : 1- علت به وجود آمدن روستاهای بسیار درکنار رود نیل چه بود ؟ آب فراوان وخاک مناسب 2- یکی از روستاهای اطراف رود نیل که به شهر تبدیل شد چه نام داشت ؟ تب 3- به حاکم مصر ....... می گفتند. (فرعون) 4- دوپیامبر الهی که مدت زیادی در مصر به سربرده اند نام ببرید.( حضرت یوسف وحضرت موسی) 5- همسرفرعون ....... نام داشت که دعوت حضرت ......... را پذیرفت .( آسیه – موسی ) 6- ایلامی به چه کسانی گفته می شد ؟ به مردمی که در کنار رود کارون زندگی می کردند ایلامی می گفتند. 7- پایتخت کشور ایلام شهر....... بود . (شوش) 8- شهر شوش به وسیله چه کسانی ویران شد ؟ به وسیله ی آشوریها 9- سه مرحله تکامل خط را بنویسید. ( 1- مرحله ی تصویر نگاری 2- مرحله ی اندیشه نگاری 3- مرحله ی الفبایی ) 10- چرا درلیدی دریانوردی وبازرگانی رونق گرفت ؟ چون در آن منطقه رود بزرگی وجود نداشت وهمه ی مردم نمی توانستند به کشاورزی به پردازند ،در عوض چون به دریا نزدیک بود کار دریا نوردی وبازرگانی رونق گرفت. 11- مردم لیدی با اختراع ....... در کار بازرگانی موفقیتهای بیشتری به دست آوردند.( پول) 12- نخستین بار مردم چه کشوری از طلا سکه زدند؟ چرا ؟ مردم کشور لیدی ، چون در کشور لیدی معادن طلای بسیاری وجود داشت. 13- پایتخت کشور لیدی شهر ....... بود. ( سارد) 14- بازرگانان کشورلیدی با کدام کشورها روابط بازرگانی داشتند؟ با کشورهای یونان وفنیقیه 15- فنیقیه در کجا واقع شده بود؟ ومردم آن به چه کاری اشتغال داشتند؟ در محل کشور لبنان کنونی ، ومردم آن به بازرگانی در دریا وخشکی مشغول بودند. 16- مهمترین کار فنیقی ها اختراع ........ بود .( الفبا) 17- شغل مشترک مردم یونان وفنیقیه ولیدی چه بود؟ بازرگانی ودریانوردی 18- شهر اوردر ....... وشوش در ....... وشهر نینوا در....... ، بابل در..... وسارد در....... وتب در...... قرار داشت .( سومر – ایلام – آشور – بابل – لیدی – مصر ) 19- از سرگذشت آسیه همسر فرعون چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ درس استقامت ومقاومت در راه ایمان وعقیده 20- دو اقدام مهم مردم لیدی چه بود؟ اختراع پول وزدن سکه از طلا درس 6 : 1- آریاییها چه کسانی بودند؟ کوچ نشینانی بودند که در شمال فلات ایران زندگی می کردند وشغل اصلی آنها دامداری بود. 2- مسکن اولیه ی آریاییها کجا بود ؟ سرزمینها و چراگاههای شمال فلات ایران 3- آریایی ها چند سال پیش مهاجرت از سرزمین خود را شروع کردند؟ 2500-3000 سال پیش 4- آریاییها هنگام مهاجرت به کدام مناطق رفتند؟ گروهی به اروپا وگروهی به هند وگروهی به فلات ایران 5- چرا آریاییها مهاجرت کردند؟ 1- افزایش جمعیت 2- کمبود چراگاه 3- هجوم اقوام همسایه 4- سرد شدن ناگهانی هوا که بسیاری از چراگاهها وانسانها ودامها یشان را از بین برد. 6- چرا عده ای از آریاییها فلات ایران را برای سکونت انتخاب کردند؟ زیرا سرزمین وسیعی بود وچراگاههای فراوان داشت. همچنین به دلیل وجود کوههای بلند ورودهای بزرگ ودریاهای اطراف آن ، به خوبی می شد در برابر بیگانگان از آن دفاع کرد. 7- آریاییها سرزمینی که وارد آن شده بودند چه نامیدند؟ ومعنی آن چیست ؟ ایران یعنی سرزمین آریاییها نامیدند. 8- آریایی هایی که وارد ایران شدند چند دسته بودند ؟ وهریک در کدام قسمت ایران ساکن شدند؟ آنها شامل سه گروه بزرگ : ماد ، پارس ، پارت بودند که مادها در غرب وپارسها در جنوب وپارتها در شمال شرقی فلات ایران ساکن شدند. 9- پیامبر ایران باستان که بود ؟ وکتاب او چه نام داشت ؟ زردشت – اوستا 10- زردشت مردم را به چه چیز دعوت می کرد ؟ به پیروی از اهورا مزدا وجنگ با اهریمن درس 7 : 1- نخستین حکومتی که ایرانیان به وجود آوردند توسط کدام گروه آریاییها بود ؟ به وسیله مادها 2- دیااکو که بود؟ کدخدای یکی از دهکده های مادها بود که بیشتروقت خود را به حل اختلافات مردم می گذارند. 3- مشکلات مادها در آن زمان چه بود؟ آنها علاوه براین که همیشه با هم اختلاف داشتند بیشتر اوقات نیز مورد هجوم آشوری ها قرار می گرفتند. 4- مادها برای جلوگیری ازهجوم آشوریها چه تصمیمی گرفتند؟ تصمیم گرفتند اختلافها را کناربگذارند وبا یکدیگر متحد شوند، به همین منظور در محل زندگی دیااکو اجتماع کردند واورا به فرمانروایی خود برگزیدند. 5- پایتخت دیا اکو چه نام داشت؟ ومعنی آن چیست ؟ هگمتانه در محل شهر همدان امروزی – یعنی محل اجتماع مردم 6- همسایگان مادها چه کسانی بودند؟ بابلی ها ، ایلامی ها ، آشوری ها 7- مادها به تقلید از همسایگان خود چه کردند؟ دژهای بزرگی در کوهستانها به وجود آوردند وگرداگرد هگمتانه دیوار بلندی کشیدند. 8- نتیجه اتحاد مادها وساخته شدن دژها چه بود؟ این بود که آشوریها دیگر نمی توانستند به آسانی به مادها حمله کنند. 9- دولت ماد چگونه توانست آشوریان را شکست دهد ؟ پس ازاتحاد با پارسها وپارتها واطاعت آنها از دولت ماد 10- پس از سقوط آشور،دولت ماد با چه کشورهایی همسایه شد؟ با کشورهای لیدی وبابل 11- دلایل ضعیف شدن حکومت مادها را بیان کنید. ؟ 1- خوشگذرانی پادشاه آنها 2- کارهای بزرگان وروسای قبایل که به تقلید از شاه برای خود زندگی مجللی درست کرده واموال وچراگاههای مردم را به زور تصاحب کردند 3- نارضایتی دیگر گروههای ایرانی به ویژه پارسها از پادشاه ماد 12- سه دلیل قدرتمند شدن مادها را بیان کنید.( 1- کنار گذاشتن اختلافات واتحاد با همدیگر 2- ساختن دژها در کوهستانها وساختن دیوار بلند اطراف شهر هگمتانه 3- اطاعت پارسها وپارتها از مادها 13- حکومت مادها در زمان کدام پادشاه قدرت بیشتری داشت ؟ چرا؟ در زمان هوخشتره – زیرا مادها را متحد کرده وآشوریان را شکست داد وبا بابلیها متحد شد. درس 8 : 1- چه کسانی برعلیه مادها قیام کردند؟ پارسها 2- سرزمینی که پارسها در آن ساکن شدند چه نامیده شد ؟ به نام ایشان پارس نامیده شد. 3- هخامنش که بود ؟ رئیس یکی از قبایل قوم پارس به نام پاسارگاد بود. 4- بزرگترین قبیله ی پارس قبیله ی ........ بود. ( پاسارگاد) 5- پارسها چگونه با پیشرفت ایلامیها وبابلیها آشنا شدند؟ با گسترش قلمروقبیله ی خود وتصرف شمال خوزستان 6- پارسها از ایلامیها وبابلیها چه چیزهایی یاد گرفتند؟ بسیاری از فنون کشاورزی وشهر سازی ونوشتن 7- کورش که بود وچه کرد؟ از نوادگان هخامنش بود که به حکومت سرزمین پارس رسید وپارسها را بهقیام علیه مادها دعوت کرد ودر جنگی که با آژیدهاک پادشاه ماد داشت اورا شکست داده وبه حکومت مادها پایان داد. 8- چرا تصرف سرزمین ماد توسط کورش پادشاهان لیدی وبابل ومصر رابه وحشت انداخت؟ چون آنها با پادشاه ماد دوست بودند ومی ترسیدند که کورش به کشور آنها نیز حمله کند. 9- دولتی که کورش به وجود آورد چه نامیده شد؟ چرا؟ به نام جدش هخامنشی نامیده شد. 10- سرانجام کورش چه شد؟ در یکی از جنگهایش در شمال شرقی ایران کشته شد. 11- کورش ..... پسر داشت نام یکی ...... ونام دیگری...... بود.( دو – کمبوجیه – بردیا ) 12-چه کسی جانشین کورش شد؟ پسر بزرگتر کمبوجیه 13- کمبوجیه پس از رسیدن به پادشاهی چه تصمیمی گرفت ؟ تصمیم گرفت کشور مصر را فتح کند اما چون می ترسید در غیاب او برادرش بردیا درصدد رسیدن به پادشاهی برآید، دستور داد او را مخفیانه به قتل برسانند. 14- کسی که در زمان لشکرکشی کمبوجیه به مصر درایران برتخت نشسته بود که بود؟ این شخص گئومات نام داشت وازمردم ماد بود که از راز قتل بردیا بوسیله ی برادرش که نگهبان کاخ کمبوجیه بود ،با خبر شده بود وچون شباهت زیادی به بردیا داشت به کاخ رفت وخود را بردیا معرفی نمود وچون هیچ کس از قتل بردیا خبر نداشتند از او اطاعت کردند. 15- گئومات برای این که مردم را با خود همراه سازد چه کرد؟ به طرفداری از مردم در برابر ظلم وستم بزرگان ماد وپارس پرداخت. 16- چرا حکومت گئومات چندان طول نکشید ؟ زیرا بزرگان پارسی که به حبله ی او پی برده بودند به فرماندهی داریوش که یکی از اقوام کورش بود به کاخ شاهی حمله کردند ووی را به قتل رساندند. 17- تصرف شمال خوزستان برای هخامنشیان چه نتیجه ای داشت؟ نتیجه اش آشنایی هخامنشیان با پیشرفت ایلامی ها وبابلی ها بود. درس 9 : 1- در کتیبه ی بیستون درباره ی چه موضوعاتی سخن گفته شده است؟ داریوش در این کتیبه چگونگی جنگها وطرز مجازات دشمنان خود را شرح داده است. 2- شهربان که بود؟ شهربان در حقیقت استاندار منطقه بود که یک فرمانده نظامی ویک کارمند نیز در کارها به شهربان کمک می کرد. 3- چاپار که بود؟ قاصدی بود که با استفاده ازاسبهای تندروپیامها ونامه ها را از جایی به جای دیگر می برد. 4- مسئولان چاپارخانه برای سرعت دادن به کار چاپارها چه می کردند؟ اسب های تازه نفس وغذا در اختیار آنها می گذاشتند. 5- پایتختهای هخامنشیان را همراه با فصل استفاده از آن بنویسید؟1- اکباتان یا همان هگمتانه پایتخت تابستانی 2- شوش پایتخت زمستانی 3- تخت جمشید پایتخت بهاری 6- تخت جمشید در کجا ساخته شده بود ودر آن چه مراسمی انجام می شد؟ در کنار شهری به نام پارسه به دستور داریوش ساخته شد که در آن هرساله مراسم جشن نوروزبرگزار می شد. 7- تخت جمشید از طریق راهی به نام ....... به ..... واز آنجابه...... مربوط می شد.( راه شاهی – شوش – سارد ) 8- مهمترین همسایه ی ایران در زمان هخامنشیان ....... بود. ( یونان) 9- شهرهای ........ و........ از دیگر شهرهای یونان مشهورتر بودند. ( آتن – اسپارت) 10- مردم آتن واسپارت چگونه مردمی بودند؟ اسپارتیها مردمی جنگجو بوده وپادشاهی مستبد داشتند ولی مردم آتن که بیشتر دریانورد وبازرگان بودند حاکم راازمیان خود از طریق انتخابات تعیین می کردند وبه علم ودانش علاقه مند بودند. 11- سه دانشمند یونانی که در آتن زندگی می کردند نام ببرید. ( سقراط – افلاطون – ارسطو ) 12- دو وظیفه اصلی چاپار چه بود؟ 1- جابه جایی پیامها ونامه ها از جایی به جای دیگر 2- رساندن اخبار مهم حکومتی به داریوش درس 10 : 1- چرا در دولت هخامنشی هیچ کس حق نداشت در امور کشور دخالت کند؟ چون همه ی کارها دردست پادشاه بود. 2- چرا به تدریج افرادی نالایق وضعیف به پادشاهی هخامنشیان رسیدند؟ چون شاهان هخامنشی برای جلوگیری از طغیان وشورش شاهزادگان از تربیت صحیح آنها خودداری کردند وآنها را در کاخها دور ازمردم وجامعه نگه داشتند وخود نیزبه خوش گذرانی پرداختند ، درنتیجه طولی نکشید که شاهان هخامنشی به افرادی نالایق وضعیف تبدیل شدند. 3- پادشاهان هخامنشی برای ایجاد اختلاف میان یونانی ها چه کار می کردند؟ میان آنها سکه های طلا تقسیم می کردند. 4- چرا اسکندر توانست بر یونان مسلط شود؟ او که یک نظامی جاه طلب بود به دلیل وجود اختلافات داخلی در یونان توانست بر آن جا مسلط شود. 5- اسکندر در زمان کدام پادشاه هخامنشی به ایران حمله کرد؟ داریوش سوم 6- اسکندر کدام مناطق را تصرف کرد ؟ وعاقبت او چه شد؟ او به جز ایران ، مصر را نیز فتح کرد وآنگاه به شمال شرقی ایران رفت وقسمتی ازآسیای مرکزی را تصرف کرده وبه هندوستان لشکر کشید وسپس به ایران بازگشت اما در اوج جوانی در بابل مریض شد ودرگذشت. 7- پس از مرگ اسکندر سرداران او چه کردند؟ قلمرو او را به سه قسمت یونان و مصر وایران تقسیم کردند. 8- ایران نصیب کدام سرداراسکندر شد ؟ سلوکوس 9- چرا ایران ازیونان ومصرمهمتربود ؟ چون هم بزرگتروپرجمعیت تربود وهم میراث تمدن بزرگ هخامنشیان رادرخود داشت. 10- سلوکوس وجانشینانش سلسله ی ....... را درایران تشکیل دادند. (سلوکی) 11- سیاست اسکندر چه بود؟ دوستی با بزرگان ایرانی بود. 12- چه چیزباعث قدرت گرفتن پارتها شد؟ رابطه ی دوستی سلوکیان با آنها وراضی نگه داشتن آنها 13- جاده ابریشم چگونه راهی بود؟ این جاده از چین آغازشده وبعد از گذشتن از آسیای مرکزی وشمال ایران به دریای مدیترانه می رسید وساکنان این شهرها که در مسیر این جاده بودند به تجارت مشغول بودند. 14- ....... و ........ از شهرهای مهم سلوکیان بودند. ( صددروازه – سلوکیه ) 15- چرا قلمرو اسکندربلا فاصله بعد از مرگ او تجزیه شد؟ چون جانشینی برای خود نداشت. 16- آریوبرزن دربرابراسکندرچه کرد؟ واز این کار اوچه می آموزیم ؟ او یکی ازفرماندهان شجاع ایرانی بود که دربرابراسکندر ایستادگی کرد وعده ای از یونانیها را ازبین برد اما به دلیل کمی تعداد سپاهیانش سرانجام کشته شد . وازین کاراودرس فداکاری وایستادگی دربرابر دشمن برای دفاع ازمیهن را می آموزیم. درس 11 : 1- پارتها چه گروهی بودند؟ یکی از گروههای آریایی بودند که در شمال شرقی ایران سکونت داشتند وشغل بیشترآنها دامداری بود ، وسوار کارانی چابک وتیراندازانی ماهر بودند. 2- ارشک یا اشک که بود؟ رئیس یکی از قبایل پارتی بود. 3- خانواده های بزرگ ایرانی با چه شرطی به اشکانیان کمک می کردند؟ با این شرط که هرسرزمینی که ازتصرف یونانیها خارج شودبه این خاندانها واگذار شود وآنها فرمانروای آن سرزمینها باشند. 4- دومورد از خاندانهای مهم وبزرگ ایرانی در دوره ی اشکانی را نام ببرید. ( 1- خاندان قارن 2- خاندان ساسان ) 5- خاندان قارن نسب خود را به .......... وخاندان ساسان نسب خود را به.......... می رساندند. ( کاوه ی آهنگر – اسفندیار ) 6- کاوه ی آهنگر که بود؟ آهنگری بود که به کمک مردم علیه پادشاه ستمگر زمان خود به نام ضحاک قیام کرد. 7- پادشاه سلوکیان به دست چه کسی به قتل رسید؟ به دست فرهاد دوم (اشک هفتم ) 8- مهرداد دوم چرا پایتخت خود رابهسلوکیه انتقال داد؟ برای جلوگیری از حمله ی رومیان 9- همسایگان ایران در زمان اشکانیان چه دولتهایی بودند؟ دولت کوشانی در شرق ایران که دین بودایی داشتند و دولت روم در غرب 10- رومی ها پادشاه خود را ....... می نامیدند. ( امپراتور) 11- چرا میان اشکانیان ورومیها جنگهای زیادوخونینی درمی گرفت ؟ چون امپراتوران روم درنظرداشتند ایران را تصرف کنند. 12- کراسوس که بود وعاقبت اوچه شد ؟ سردار رومی بود که می خواست به تقلید ازاسکندرایران وهند را فتح کند، ولی از سورنا سردار ایرانی شکست خورد وخود واغلب سربازانش کشته شدند. 13- اسپارتاکوس که بود ؟ رهبرشجاع برده های شورشی روم بود. 14- حواریون چه کسانی بودند؟ 12 نفر از یاران حضرت عیسی بودند که او را در دعوتش کمک ویاری می کردند. 15- چرا رومیها دربیشتر جنگها از اشکانیان شکست می خوردند؟ چون سواران پارتی آنها را به داخل خاک ایران می کشاندند وسپس با حملاتی برق آساوکوبنده نابودشان می کردند. 16- کتاب مقدس حضرت عیسی ........ نام داشت .( انجیل) 17- قلمرو ایران درزمان اشکانیان چه فرقی با زمان هخامنشیان داشت ؟ قلمرو ایران در زمان اشکانیان کوچکتر شده بود. 18- اقدامات مهم اشک چه بود ؟ سلوکیان را شکست داد وبا دولت باختر جنگید وقسمتهایی از سرزمینهای آنها را گرفت. 19- اقدام مهم فرهاد دوم چه بود؟ به قتل رساندن پادشاه سلوکیان 20- اقدامات مهم مهرداددوم چه بود؟ قلمرو اشکانیان را وسعت داد وحمله ی سکاها را دفع کرد وپایتخت را به شهر سلوکیه انتقال داد. درس 12 : 1- اشکانیان چند نوع مجلس داشتند نام ببرید؟ 1- مجلس بزرگان 2- مجلس شاهی 3- مجلس مهستان 2- مجلس بزرگان چگونه مجلسی بود؟ مجلسی بود که اشکانیان برای مشورت باخاندانهای ایرانی وحکومتها تشکیل داده بودند. 3- مجلس شاهی چگونه مجلسی بود؟ مجلسی بود که شاه با خانواده ی شاهی برای مشورت تشکیل می دادند. 4- مجلس مهستان چگونه مجلسی بود؟ این مجلس در مواقع مهم با حضور اعضای مجلس بزرگان وشاهی تشکیل می شد. 5- علت ضعف اشکانیان چه بود؟ رقابت وکشمکش بین شاهان وشاهزادگان برای رسیدن به تاج وتخت وقتل وخونریزی در خاندان شاهی 6- وضع دینی ایرانیان در زمان اشکانیان چگونه بود؟ در زمان اشکانیان گروهی ازمردم پدیده های طبیعی مانند ماه وخورشید را پرستش می کردند وگروهی نیز درمشرق ایران بودایی شده بودند ومسیحیان نیز در غرب ایران سکونت داشتند ولی بشتر مردم زردشتی بودند که درفارس وخراسان وآذربایجان زندگی می کردند. 7- علت نارضایتی مردم از حکومت اشکانیان چه بود؟ حمله ی بیگانگان به مرزهای شمالی وغربی ایران وپیدایش دینهای مختلف ووجود تفرقه ی شدید میان مردم. 8- اشکانیان چند سال در ایران حکومت کردند؟ 480 سال 9- سلسله اشکانی به دست چه کسی ودر زمان کدام پادشاه اشکانی منقرض شد؟ به دست اردشیربابکان ودرزمان اردوان پنجم 10- چرا درزمان اشکانیان خاندانهای ایرانی نفوذ وقدرت فراوان یافتند؟ چون اشکانیان برای بیرون راندن سلوکیان از ایران به کمک این خاندانها نیاز داشتند. 11- در زمان کدام پادشاه اشکانی کشور ایران قدرتمند بود ؟ چرا؟ در زمان مهرداد دوم – چون قلمرو اشکانیان را گسترش داد وتوانست حمله ی سکاها را دفع کند. درس 13 : 1- اردشیر که بود ؟ وچه کرد؟ فرزند یک خانواده ی ایرانی ساکن فارس بود که با استفاده از موقعیت وقدرت ونفوذ پدر وپدر بزرگ خود درمیان مردم توانست به فرمانروایی پارس برسد. 2- چرا به قدرت رسیدن اردشیر باعث نگرانی اردوان پنجم شد؟ زیرا او می دانست که اردشیرعلیه اشکانیان قیام خواهد کرد. 3- به روحانیان زردشتی ......... می گفتند.( موبدان) 4- اردشیر به روحانیون زردشتی چه قولی داده بود؟ قول داده بود که کتاب اوستا را جمع آوری نماید وامور دینی زردشتی ها را منظم کند. 5- سلسله ای که اردشیرتاسیس کرد چه نامیده شد؟ چرا ؟ نام این سلسله از نام ساسان پدر بزرگ اردشیر گرفته شده است ،وساسانی نامیده شد. 6- پایتخت اولیه ی ساسانیان شهر ....... بود . ( فیروز آباد) 7- هدفهای اردشیر ازایجاد سپاه دائمی چه بود؟ 1- جلوگیری ازقدرت یافتن حکمرانان در نواحی مختلف ایران 2- جنگیدن با دشمنانی که به مرزهای ایران حمله کرده بودند مخصوصا رومیها 8- مانی که بود؟ وچه کرد؟ یکی از ایرانیانی بود که آیین جدیدی آورد وکتابهای بسیاری نوشت وآنها را برای جلب توجه مردم نقاشی کرد. 9- کتاب معروف مانی ...... نام داشت وپیروان مانی را ...... می گویند. ( ارژنگ – مانوی ) 10- کدام پادشاه ساسانی طرفدار مانی شد ؟ شاپور اول فرزند اردشیر 11- محل عبادت زردشتی ها ............. بود .( آتشکده ها) 12- چرا امپراتوری روم به دوقسمت شرقی وغربی تقسیم شد؟ چون یکی از امپراتوران روم به نام کنستانتین مسیحیت را دین رسمی این کشور اعلام کرد وبرای نزدیک شدن به مرزهای ایران پایتخت خودراازشهر رم به شهر قسطنطنیه منتقل کرد واین اقدام او بعدها باعث تقسیم امپراتوری روم شد. 13- دولتی که در قسطنطنیه حکومت می کردبه........... معروف شد ودولتی که در رم حکومت می کرد...... می نامیدند0( روم شرقی – روم غربی ) 14- چرا میان ایران وروم شرقی جنگهای سختی درمی گرفت ؟ علت این جنگها ،مسئله ی ارمنستان بود که در آن زمان بیشتر مردم ارمنستان مسیحی شده بودند ودولت روم شرقی قصد داشت آن سرزمین را تصرف کند. 15- چرا ساسانیان اجازه دادند دولت حیره تشکیل شود؟ برای اینکه از هجوم اعراب به نقاطدیگر جلو گیری کنند به گروهی از آنها اجازه دادند که درمرزهای جنوبی ایران ساکن شوند ؛ به این ترتیب دولتی به نام حیره به وجود آمد. 16- دولت حیره چه وظیفه ای داشت ؟ وظیفه داشت از هجوم قبایل عرب به مرزهای ایران جلوگیری کند. 17- چرا خاندان اردشیر درفارس قدرتمند شدند؟ چون خاندان او دارای مقام مذهبی بودند وبه خاطر این مقام بابک وساسان ،پدر وپدر بزرگ اردشیر روابط نزدیکی با حاکم فارس داشتند. 18- تفاوت مهم حکومت ساسانیان با حکومت اشکانیان چه بود ؟ رسمی شدن دین زردشتی به عنوان دین رسمی کشور وتشکیل سپاه دائمی در حکومت ساسانیان ، چون اشکانیان سپاه دائمی نداشتند وبه مسائل دینی کشور توجه زیادی نداشتند. درس 14 : 1- پس ازاردشیر ساسانیان شهر ....... را پایتخت قرار دادند.( تیسفون) 2- مداین به کجا گفته می شد؟ به تیسفون وسلوکیه وچند شهر دیگر که درکنار هم قرار داشتند بعدها به آنها مداین ( شهرها) گفته شد. 3- معروفترین بنای تیسفون ....... نام داشت که به ......... مشهور است .( کاخ کسرا – ایوان مدائن ) 4- ساسانیان مردم را به چند طبقه تقسیم می کردند؟ به دوطبقه ی اشراف یا بزرگان و طبقهی مردم معمولی 5- اشراف یا بزرگان به چند دسته تقسیم می شدند؟ به سه دسته : 1- موبدان : روحانیان زردشتی بودند که اداره ی آتشکده ها وامور دینی را برعهده داشتند . 2- جنگاوران : فرماندهان سپاه بودند کهدفاع از مرزها وشرکت در جنگها وظیفه ی آنان بود. 3- دبیران : کارمندان دولت ساسانی بودندکه نگهداری حسابها ونوشتن نامه ها را به عهده داشتند. 6- مردم معمولی درزمان ساسانیان چند طبقه بودند؟ دودسته 1- کشاورزان 2- پیشه وران 7- مزدک که بود وچه کرد وعاقبت اوچه شد؟ شخصی بود که به طرفداری از مردم به پاخاست وازقباد پادشاه ساسانی خواست تا آذوقه در اختیار مردم بگذارد وچون طرفداران بسیاری به دست آورد به دست انوشیروان پسر قباد به قتل رسید. 8- وظیفه ی دبیران در دوره ساسانی چه بود ؟ کارهای مختلفی مانند نگهداری حسابها ونوشتن نامه ها را بر عهده داشتند. 9- دونمونه ازامتیازاتی را که طبقه ی اشراف ساسانی ازآن برخوردار بودند بیان کنید. ( 1- بیشتر ثروت کشور وشغلهای مهم رادراختیار داشتند. 2- فقط فرزندان آنها می توانستند درس بخوانند. 10- چرا مزدک طرفداران زیادی به دست آورد؟ به علت ظلم وستم پادشاهان ساسانی ونارضایتی مردم از آنها و همچنین بروز خشکسالیها 11- محل شهرهای تیسفون وسلوکیه اکنون در کدام کشور قراردارند؟ عراق درس 15 : 1- ازمشهورترین پادشاهان ساسانی ...... است . (انوشیروان) 2- پس ازانوشیروان پسرش ......... به سلطنت رسید.( هرمز چهارم) 3- بهرام چوبین که بود ؟ یکی از سرداران خسرو پرویز بود که درنظر داشت ساسانیان را نابود کند وخود برتخت شاهی بنشیند ، ودرجنگی که میان خسرو پرویز وبهرام چوبین در گرفت ، خسرو پرویز شکست خورد وبه پادشاه روم شرقی پناه برد. 4- خسرو پرویز چگونه دوباره به پادشاهی دست یافت؟ او پس از پناه بردن به پادشاه روم شرقی با دختر او ازدواج کرد وسپس با سپاهی که رومی ها در اختیارش گذاشته بودند به ایران بازگشت وبهرام چوبین را شکست داد ودوباره بر تخت شاهی نشست . 5- در زمان کدام پادشاه ساسانی پیامبر اسلام مبعوث شد ؟ درزمان خسرو پرویز 6- خسرو پرویز در برابردعوت پیامبر اسلام چه جواب داد؟ او از سر غرور وتکبر نامه ی پیامبر را پاره کرد. 7- چرا خسرو پرویز در زمان سلطنت خود پادشاه حیره رابه قتل رساند؟ چون فکر می کرد قصد قیام علیه او را دارد. 8- چرا قتل پادشاه حیره بعدها به زیان ساسانیان تمام شد؟ چون اعراب حیره همواره مانع هجوم سایر قبیله های عرب به مرزهای ساسانی می شدند که پس از برچیده شدن دولت حیره ، اعراب می توانستند خود را به سرعت به مرزهای ایران برسانند. 9- بهانه ی خسروپرویز برای حمله به روم چه بود؟ خونخواهی پدر زنش که به دست رومی ها کشته شده بود. 10- مسلمانان در زمان کدام پادشاه ساسانی به ایران حمله کردند؟ در زمان یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی 11- سلسله ساسانی پس از ...... سال حکومت سقوط کرد. (426) 12- مهمترین علل سقوط دولت ساسانی وپیروزی مسلمانان چه بود؟ 1- نارضایتی مردم ازپادشاهان ساسانی به دلیل ظلم وستم وفساد وکشورگشایی های آنها 2-ایمان سپاهیان مسلمان به خدا واعتقاذ به اینکه درراه خدا چه کشته شوند وچه پیروز شوند به موفقیت رسیده اند. 13- کدام یک از کارهای خسرو پرویز موجب سرافکندگی کشور ایران بود ؟ پاره کردن نامه پیامبر 14- سه مورد از اشتباهات خسروپرویز را بیان کنید . (1- پاره کردن نامه ی پیامبر 2- لشکرکشی به روم وقتل چند تن از سرداران خود 3- به قتل رساندن پادشاه حیره ) درس 16 : برای مطالعه درس 17 : 1- پیامبر اسلام تا ..... سال مردم را ......... به دین اسلام دعوت کرد. ( سه – به طور پنهانی ) 2- چرا اشراف قریش از پیشرفت اسلام احساس خطر می کردند؟ زیرا می دانستند این دین الهی مخالف ظلم وستم است وبراساس تعالیم آن برده ای چون بلال حبشی با سایر مردم تفاوتی ندارد. 3- مهمترین دشمنان اسلام در اوایل دعوت پیامبر چه کسانی بودند؟ ابوجهل ،ابو لهب ، ابوسفیان 4- سرپرست مسلمانانی که به حبشه مهاجرت کردند چه کسی بود؟ جعفر ابن ابیطالب 5- محاصره ی اقتصادی مسلمانان چگونه شکسته شد ؟ پس از اینکه پیامبر به ابوطالب خبر داد که به خواست خداوند موریانه عهد نامه را خورده است . وقتی این خبر به مشرکان رسید به سراغ عهدنامه رفتند ودرستی گفتار پیامبر به آنان ثابت شد از محاصره ی مسلمانان دست برداشتند. 6- مردم یثرب از دو قبیله ی ..... و ...... بودند . ( اوس – خزرج ) 7- انصار چه کسانی بودند ؟ مردم مدینه را که قول دادند رسول خدا را یاری کنند انصار گویند. 8- مهاجرین چه کسانی بودند؟ آن دسته از مسلمانان را که برای حفظ دین وایمان خود اموال خویش را در مکه رها کردند واز مکه به یثرب مهاجرت کردند مهاجرین یعنی ( هجرت کنندگان) می گویند. 9- کدامیک از حوادث زندگانی پیامبراز زمان بعثت تا هجرت از بقیه ی حوادث مهمتر بوده وتاثیر زیادی برسرنوشت مسلمانان داشته است ؟ چرا ؟ سال 14 بعثت ، به علت مهاجرت مسلمانان به یثرب وتشکیل حکومت اسلامی 10- دو مورد از حوادثی را که حضرت علی در آنها نقش مهمی داشتند توضیح دهید. ( 1- اولین کسی بود که به اسلام ایمان آورد . 2- در شب هجرت پیامبر در بستر آن حضرت خوابید.) درس 18 : 1- چرا به یثرب مدینه النبی گفته می شود ؟ به علت مهاجرت پیامبر به آن شهر وسکونت در آنجا 2- ورود پیامبر به مدینه را باید آغاز .............. دانست . ( تاسیس حکومت اسلامی) 3- مبدا تاریخ مسلمانان چیست ؟ سال هجرت پیامبر از مکه به مدینه 4- اولین کاری که پیامبر پس از ورود به مدینه انجام دادند چه بود؟ بنای مسجد 5- مسجد چگونه جایی بود؟ علاوه بر محل عبادت مسلمانان ،مرکز حکومت وتصمیم گیری واجتماع مسلمانان مدینه نیز محسوب می شد. 6- غزوه یعنی چه ؟ جنگهایی را که پیامبر شخصا در آن حضور داشتند غزوه می گویند. 7- علت نامگذاری غزوه ی بدر چه بود؟ چون این جنگ در نزدیکی چاههایی به نام بدر روی داد. 8- پیشنهاد کندن خندق درشمال مدینه توسط چه کسی داده شد ؟ سلمان فارسی 9- پیامبر اسلام به کدامیک از پادشاهان نامه نوشت ؟ به پادشاهان ایران ،روم ،مصر 10- انتصاب حضرت علی به جانشینی پیامبردر چه محلی بود ؟ در محلی به نام غدیر خم 11- پیامبر در چه تاریخی رحلت فرمودند؟ در روز 28 صفر سال یازدهم هجرت 12- چرا مشرکان مکه جنگ احد را به راه انداختند؟برای جبران شکست جنگ بدر 13- در قرآن غزوه ی خندق چه نامیده شده است ؟ چرا؟ در قرآن ازجنگ خندق به نام جنگ احزاب یاد شده است ، چون در این جنگ مشرکان مکه از سرتاسرعربستان متحدانی فراهم آورده بودند وتصمیم گرفته بودند با سپاهی بسیار بزرگ به مدینه حمله کنند. 14- از تصمیم پیامبر درباره ی تعیین اسامه به فرماندهی سپاه چه می آموزیم؟می آموزیم که شایستگی به سن وسال نیست .
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 17:35  توسط مهدوی   |