ادبی

وبلاگ شخصی ابوالفضل مهدوی

تعلیمات اجتماعی اول راهنمایی : از محمد حسین برهانی

درس 1 :

 

1- نیازهای انسان به جند دسته تقسیم می شود نام ببرید؟ به دودسته 1- نیازهای مادی 2- نیازهای غیر مادی

2- مهمترین نیازهای مادی ما کدامند ؟ نیاز به مسکن ، خوراک وپوشاک

3- ما برای تامین نیازهای مهم مادی خود چه می کنیم؟ به سراغ جنگلها وکوهها وگیاهان وجانوران می رویم وبا جهان خارج از خود ارتباط برقرار می کنیم.

4- ما برای حفظ ونگهداری از طبیعت چه وظایفی داریم؟ باید از ریختن زباله در طبیعت وآلوده کردن آبها ومحیط زیست وقطع درختان خودداری کنیم.

5- درصورتی که جنگلها ازبین بروند انسان با چه مشکلاتی روبه رو خواهد شد؟ انسانها ازبهره برداری از چوب جنگل محروم خواهند شد وآلودگی هوا بیشتر خواهد شد وبا بارندگی کم سیل عظیمی به راه خواهد افتاد.

6- چگونه می توانیم ازهدر رفتن آب جلوگیری کنیم؟ شیر آبها را هرازچند گاهی بررسی ومانع چکه کردن آب شویم ودر مصرف آب صرفه جویی کنیم واز آن استفاده بهینه کنیم.

7- ما روزانه به مصرف .............. اکسیژن نیاز داریم. ( یک کیلو)

8- مصرف آب چه کمکی به ما می کند؟ آب به خنک نگه داشتن بدن کمک کرده وهمچنین اگر آب به مقدار کافی به ما نرسد بدنمان خشک میشود.

9- انسان برای حرکت کردن به چه چیز نیاز دارد؟ به انرژی

10- انرژی مورد نیاز بدن انسان چگونه به دست می آید؟ از طریق غذا خوردن

11- اگر به بدن انسان غذا نرسد چه می شود؟ چرا؟ انسان سست وبی حال میشود. زیرا بدن او به پروتئین ،ویتامینهای گوناگون ومواد معدنی نیاز دارد واکثر این مواد از طریق خوردنی ها وآشامیدنی ها به دست می آید.

12- چرا انسان با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کند؟ برای رفع نیازهای مادی ، چون رفع این نیازها بدون این ارتباط ممکن نیست.

 

درس 2 :

 

1- انسان علاوه بررفع نیازهای جسمانی چه نیازهای دیگری دارد؟ نیاز به بازی کردن ومحبت کردن ومورد محبت قرار گرفتن واحساس امنیت واحساس مفید بودن وزیبایی وکمال و.... که همان نیازهای غیر مادی هستند.

2- چرا زمانی که در کنار دوستان خود هستید احساس خوشحالی می کنید؟ چون به همدیگر محبت می کنیم وبا هم بازی می کنیم در حقیقت بخشی از نیازهای غیرمادی خود را رفع می کنیم.

3- یک طفل شیر خوار چه تواناییهایی دارد؟ اوتنها می تواند شیر بخورد ، بخوابد وگریه کند.

4- طفل به غیر ازتغذیه به چه چیزنیاز دارد؟ به محبت پدر ومادر وایجاد رابطه با آنها

5- اگر پدر ومادر طفل را سرپرستی نمی کردند ، چه می شد؟ چون طفل به تنهایی قادر به برطرف کردن نیازهای خود نیست ازبین می رفت.

6- چرا بدون وجود دیگران نمی توانیم زندگی کنیم ؟ چون ما علاوه برنیازهای مادی ، نیازهای غیرمادی هم داریم که تنها با ایجاد رابطه با دیگران برطرف می شوند.

7- پدر ومادروفرزندان چه نیازهایی به هم دارند؟ پدر ومادرنیازهای مادی وغیر مادی فرزندان را در طول زندگی تامین می کنند وفرزندان نیز نیازبه داشتن فرزند پدر ومادررا ،که نیازغیرمادی است تامین می کنند وپدرومادردرزمان پیری نیز نیازمند محبت وتوجه فرزندان می باشند.

 

درس 3 :

 

1- نخستین گروهی که شما عضوآن هستید چه نام دارد؟ خانواده

2- هدف گروه خانواده چیست؟ برطرف کردن نیازهای اعضای خانواده

3- اعضای خانواده برای رسیدن به هدف خانواده باید چه نکاتی رارعایت کنند؟ ( وظیفه مادرخانواده چیست؟ ) 1- درکارها با یکدیگرمشورت کنند . 2- کاری راکه به عهده می گیرند به خوبی انجام دهند. 3- درانجام کارها منظم باشند.4- درکارها با یکدیگر همکاری کنند. 5- در مقابل مشکلات زندگی مقاومت داشته باشند. 6- ازسخنان ورفتار رهبر خانواده پیروی کنند.

4- اعضا اولین گروهی که ما درآن عضو شده ایم کدامند؟ پدر ومادر ، خواهر وبرادر

5- آیا می توان یک نفرراکه تنها درخانه ای زندگی می کند خانواده نامید؟ چرا؟ خیر چون خانواده ازیک زن ویک شوهر تشکیل می شود ویک نفر خانواده نامیده نمی شود بلکه به او خانوار می گویند.

6- در خانواده روستایی وعشایری علاوه بر پدر ومادر وبرادران وخواهران چه کسانی زندگی می کنند ؟ پدر بزرگ ومادر بزرگ

7- با چه اهدافی ودرچه رمانهایی ممکن است جدا از خانواده زندگی کنیم؟ درزمان رفتن به مدرسه ،اردو ، مسافرت، خدمت سربازی ، تحصیل در دانشگاه ، ازدواج و........

8- برای اینکه دلتنگی وناراحتی دوری ازخانواده برموفقیت ما تاثیر منفی نگذارد چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ ازطریق نامه وتماس تلفنی وسرزدن به اعضای خانواده درروزهای تعطیل ، ارتباط خود رابا آنها حفظ می کنیم.

9- خانواده روستایی وعشایری را با خانواده شهری مقایسه کنید.؟ 1- در خانواده ی روستایی وعشایری علاوه برپدر ومادر وفرزندان ، پدربزرگ ومادربزرگ هم باآنها زندگی می کنند ولی در خانواده ی شهری فقط پدر ومادر وفرزندان با هم زندگی می کنند. 2- خانواده های روستایی وعشایری باکشاورزی ودامداری اکثر نیازهای خود را تامین می کنند ولی نیازخانواده های شهری توسط دیگران تامین می شود. 3- در خانواده ی روستایی وعشایری ،صمیمیت بیشتر از خانواده ی شهری است.

 

درس 4 :

 

1- وابستگی اجزا یک خودروچه هدفی را دنبال می کند؟ هدف به وجود آوردن نظم در سیستم کاری خودرو

2- هریک ازاجزا خودروبرای رسیدن به هدف چه وظایفی دارند؟ وظیفه دارند کار خود رادقیق ومنظم انجام دهند.

3- اگریکی از اجزا خودرونتوانند به وظیفه ی خودعمل کنند چه پیش می آید؟ علاوه بر این که آن قسمت کار خود راانجام نخواهد داد، باعث مختل شدن کار اجزای دیگر خواهد شد.

4- مهمترین وظیفه وهدف مشترک اعضای خانواده چیست؟ مراقبت ازفرزندان وتربیت آنان

5- نقش افراد درخانواده یعنی چه ؟ وظایفی که هریک ازاعضای خانواده برای رسیدن به اهداف خانواده برعهده می گیرند ، نقش افراد در خانواده می نامیم.

6- وظیفه ی پدر در یک خانواده ی عشایری چیست؟ نگهداری گوسفندان ، فروش تولیدات خانگی وخرید وسایل مورد نیاز خانواده

7- وظیفه ی مادر دریک خانواده ی عشایری چیست؟ دوشیدن گوسفندان وتهیه ی ماست ،دوغ ،کره وپنیر ازشیر آنها ،نگهداری فرزندان وتربیت آنان ونیزپختن غذا

8- دریک خانواده ی عشایری دختران چه وظایفی دارند؟ دختران صبح زود قبل از رفتن به مدرسه کارهایی چون دوشیدن شیر گوسفندان ، نظافت منزل ، آماده کردن صبحانه و..... را انجام می دهند.

9- دریک خانواده ی عشایری پسران چه وظایفی دارند؟ آنها بعد ازانجام دادن کارهای مدرسه از گوسفندان نگهداری می کنند وهمچنین درتهیه ی علوفه وسایر کارها به پدر ومادر کمک می کنند.

10- ما چگونه باید ثابت کنیم که پدر ومادر خود را دوست داریم ؟ ما با انجام دادن وظایف خود نشان می دهیم که آنها را دوست داریم وهمچنین خود را برای پذیرش مسئولیتهای بعدی در زندگی آماده می کنیم.

11- اگر همه ی اعضای خانواده به وظایف خود عمل کنند برای آن خانواده چه فایده هایی دارد؟ باعث ایجاد نظم در خانواده میشود- صمیمیت ومهربانی دربین اعضا بیشتر میشود- هر یک از اعضا برای قبول مسئولیتهای بعدی درخانه واجتماع آمادگی پیدا می کنند.

 

درس 5 :

 

1- همکاری یعنی چه ؟ ایجاد وداشتن حس تعاون وهمیاری وهماهنگی با سایر اعضا وکمک به آنها را همکاری گویند.

2- چرا ما درانجام کارها بایدبایکدیگر همکاری کنیم؟ چون انجام بعضی از کارها بدون همکاری امکان پذیر نیست وهمچنین همکاری موجب ایجاد نظم وهماهنگی وصمیمیت می شود.

3- چه زمانی پدر ومادر از فرزندان خود راضی وخشنود می شوند؟ زمانی که فرزندان وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

4- آیا اعضای خانواده ای که بیشتر کارها درآن خانواده بردوش یک نفر مثلا مادراست می توانند ادعا کنند که با یکدیگر صمیمی ومهربان اند؟ چرا؟ خیر زیرا با همدیگرتعاون وهمکاری ندارند.

5- خانواده ای که اعضای آن درانجام دادن کارها با یکدیگر همکاری نمی کنند ،با چه مشکلاتی روبه رو میشوند؟ با مشکلاتی از قبیل بی نظمی وناهماهنگی وعدم صمیمیت در خانواده

6- عمل کردن به نقش خود یعنی چه؟ یعنی انجام دادن وظایفی که سایر اعضای خانواده از ما به عنوان عضوی از خانواده انتظار دارند.

7- چه زمانی درخانواده روابط صمیمی ودوستانه خواهیم داشت؟ زمانی که درانجام نقش های خود بیشتر تلاش کنیم.

8- انجام نقشهای خود چه تاثیری در زندگی ما دارد؟ باعث می شود خانواده ای صمیمی تر،روابطی دوستانه ترودرنتیجه زندگی بهتری داشته باشیم.

9- برای اینکه اعضای خانواده با هم بیشتر همکاری داشته باشند، چه باید کرد؟ باید درانجام نقشهای خود بیشتر تلاش کنند.

10- شعر یا ضرب المثلی درباره ی همکاری بنویسید. ( بنی آدم اعضای یکدیگرند       که در آفرینش زیک گوهرند ) ( ضرب المثل : یک دست صدا ندارد. )

 

درس 6 :

 

1- برای انتخاب یک کتاب چه ملاکهایی را درنظر می گیریم؟ نخست به موضوع کتاب ، نویسنده وناشرآن می اندیشیم وهمچنین به موارد دیگری مانند تصاویر، اندازه ، رنگ آمیزی ، جلد آن و.... توجه می کنیم.

2- آیا همه ی انسانها یکسان می اندیشند؟ چرا؟ خیر چون خداوند انسانها را متفاوت آفریده است واندیشه های انسانها در انجام کارهای یکسان متفاوت است.

3- چرا انسانها کارهای خود را متفاوت از دیگران انجام می دهند؟ چون اندیشه ی انسانها متفاوت است.

4- چه عاملی باعث می شود انسان کارهای خود را متفاوت از دیگران انجام دهد؟ اندیشه های خاص هر فرد

5- انسانها ازچه طریقی تواناییها ومهارتهای گوناگون کسب می کنند؟ ازطریق یادگیریهاوتجربیات خود، توانایی ها ومهارتهای گوناگونی را کسب می کنند.

6- چرا انسانها درانجام کارها ی مثل هم یکسان عمل نمی کنند؟ چون خداوند انسانها رابا استعدادها وتواناییهای گوناگون خلق کرده است.

 

درس 7 :

 

1- مشورت یعنی چه؟ وچه فایده هایی دارد؟ آگاهی واستفاده از افکار دیگران را مشورت گویند. وباعث میشود که راه صحیح انتخاب شود واطلاعات انسان بیشتر می شود وبا دیگران رابطه صمیمی به وجود میاید.

2- در چه مواردی با اعضای خانواده ی خود مشورت می کنید؟ در انتخاب دوست ، انتخاب رشته ی تحصیلی ، خرید وسایل و......

3- آیا تنها افراد کم تجربه با دیگران مشورت می کنند؟ خیر بلکه افراد با تجربه نیز ازمشورت با دیگران بهره مند می شوند.

4- مادر که خود با تجربه است ، چه دلیلی دارد که با ما مشورت کند؟ می خواهد در خانواده با توجه به نظر اعضا خانواده صمیمیت ایجاد کند.

5- در موقع گردش خارج ازشهر پدردرچه مواردی نظرسایر اعضا را می پرسد؟ در مورد انتخاب محلی برای توقف واستراحت

6- پدر در چه کارهای مهمی باهمسر وفرزندان خود مشورت می کند؟ در کارهایی مثل خرید یا اجاره ی منزل وهمچنین تهیه ی وسایل منزل

7- چرا ما دائما با اطرافیان خود مشورت می کنیم؟ برای بهتر زندگی کردن واستفاده ازاندیشه ی دیگران

8- ویژگیهای افراد مورد مشورت را بنویسید.؟ 1- با تجربه باشد . 2- رازنگهدار باشد .3- دلسوزباشد. 4- صمیمی باشد. 5- امانت دار باشد. 6- تقوا داشته باشد. 7- در مورد موضوع مورد مشورت اطلاعات کافی داشته باشد.

9- خانواده ای که اعضای آن با یکدیگر مشورت نمی کنند با چه مشکلاتی روبه رو می شود؟ در این خانواده صمیمیت ازبین می رود واستعدادهای اعضای خانواده ناشناخته می ماند وخانواده متحمل خسارتهای زیادی می شود.

 

درس 8 :

 

1- داشتن احساس مسئولیت در انجام وظایف یعنی چه؟ یعنی انجام دادن به موقع وبا دقت کاری که به ما محول شده است.

2- احساس مسئولیت در انجام وظایف چه نتایجی دارد؟ موجب ایجاد نظم وهمبستگی وصمیمیت در جامعه وسود بردن همه از آن می شود.

3- اگر در انجام وظایف خود درخانواده احساس مسئولیت نکنیم ، چه پیش می آید؟ کارها مرتب ومنظم انجام نخواهد شد ومحبت وصمیمیت میان اعضا خانواده ازبین خواهد رفت.

4- حاصل احساس مسئولیت مشترک درخانواده چیست؟ خانواده ای صمیمی ومهربان

5- ویژگیهای فردی را که درانجام کارها احساس مسئولیت می کند با کسی که احساس مسئولیت نمی کند مقایسه کنید؟ کسی که احساس مسئولیت می کند همیشه منظم بوده وکارهایش به موقع انجام می گیرد وفردی موفق است ، ولی فردی که احساس مسئولیت نمی کند فردی نامنظم وناموفق خواهد بود.

6- وضعیت خانواده ای که اعضای آن احساس مسئولیت می کنند ، چگونه است؟ با هم صمیمی ومهربان هستند ، احساس آرامش می کنند ، از اوقات فراغت خود بهتر استفاده می کنند، جامعه به آن خانواده نظر مثبت دارد.

 

درس 9 :

 

1- وابستگی اجزا ساعت چه هدف مهمی را دنبال می کند؟ هدف آنها نشان دادن زمان دقیق است.

2- درچه حالتی هدف اجزا ساعت تحقق خواهد یافت؟ در حالتی که تمام اجزا با هماهنگی ونظم کار کنند.

3- خانواده راازچه جهاتی می توان به ساعت تشبیه کرد؟ خانواده زیر مجموعه ای از یک نظام است که بایستی اعضای آن برای رسیدن به اهداف خانواده ، همچون اجزا ساعت هماهنگ ودقیق با هم کار کنند.

4- هنگامی که می خواهید برای مدرسه رفتن آماده شوید ، چه کارهایی انجام می دهید؟ ابتدا لباسهای خود را از جالباسی برمی داریم وبه تن می کنیم وجوراب هایمان را از جای مخصوص برمی داریم ومی پوشیم وکفش های خود را نیز ازجاکفشی برداشته وبعد ازتمیز کردن به پا کرده وراهی مدرسه می شویم.

5- نظم یعنی چه؟ آیا نظم تنها این است که وسایل خود را درجای مخصوص قرار دهیم؟ قراردادن اشیا ووسایل رادرجای مخصوص خودنظم می نامیم . ونظم تنها در قراردادن اشیا درجای مخصوص خود نمی باشد بلکه درهمه ی کارهای روزمره نظم لازم است وباید کارهای خود رابابرنامه منظمی انجام دهیم.

6-درچه صورت می توان خانواده ای را منظم نامید؟ وقتی که اعضای خانواده کارهای خود رابه موقع وبادقت انجام دهند ، خانواده را منظم می گوییم.

7- برنامه چه فایده ای دارد؟ برنامه موجب بهتر وکاملتر انجام یافتن کارها وایجاد آرامش می شود.

8- چگونه افرادی در کارهای خود موفق هستند؟ افرادی که منظم بوده وبرای کارهای خود برنامه داشته باشند.

9- داشتن برنامه چه کمکی به ما می کند؟ به ما کمک می کند که کارهای خود را بهتر انجام دهیم واز انجام کارهای ضروری غافل نشویم.

10- افرادی که نظم را رعایت نمی کنند ، باچه مشکلاتی روبه رو می شوند؟ وقت شان تلف شده وهمیشه ازنظر زمانی کمبود دارند ،احساس مسئولیت کمی دارند وبدان جهت مورد احترام دیگران نیستند وآرامش ندارند.

 

درس 10:

 

1- به نظر شما آیا درست است که هریک ازاعضا ی گروه به تنهایی به نظر خود عمل کنند؟چرا؟ خیر چون که آن وقت وحدت وصمیمیت آنها از بین خواهد رفت ونخواهند توانست با موفقیت به کارخود ادامه دهند.

2- برای ایجاد وحدت ویکپارچگی درمیان اعضای گروه چه باید کرد؟ بایدشخصی راکه ازهمه با تجربه تر وکاردان تر است به عنوان سرگروه انتخاب واز اوپیروی کرد.

3- سرگروه یا رهبرگروه کیست؟ کسی که سرپرستی وهدایت یک گروه را برعهده دارد وهمه ی اعضای گروه از اواطاعت می کنند ، سرگروه یا رهبر گروه نامیده می شود.

4- چرا اعضای گروه کوهنوردی ازتصمیم رهبرگروه خود پیروی می کنند؟ برای اینکه سالم وموفق به قله ی کوه دست یابند.

5- رهبر گروه کوهنوردی درچه مواردی با اعضای گروه هم فکری می کند؟ در انتخاب مسیرها، زمان ومکان توقف واستراحت وکارهای دیگر

6- دریک سفر کوهنوردی کدام گروه به قله ی کوه می رسند وپیروز باز می گردند؟ گروهی که هرگز از دستورات ومقررات رهبرگروه سرپیچی نمی کنند وبه تصمیماتش احترام می گذارند.

7- چرا خانواده به رهبر وسرپرست نیاز دارد؟ برای اینکه بتواند:1- درمواقع حساس تصمیمات لازم را بگیرد. 2- نیازهای اقتصادی اعضای خانواده را تامین کند .3- مشکلات اعضای خانواده را بشناسد وبرای حل آنها برنامه ریزی کند. 4- مقرراتی تنظیم کند که با پیروی ازآنها اعضای خانواده درکارهای خود موفق شوند.

8- اعضای خانواده نسبت به رهبر خانواده چه وظایفی برعهده دارند؟ یاری رساندن به رهبر خانواده درتامین نیازهای خانواده وپیروی ازدستورات او وکمک فکری به او

9- کدام یک ازاعضای خانواده می تواند رهبر وسرپرست خانواده باشد؟ دردرج اول پدر وبعد مادر

10- وظیف اصلی سرپرست خانواده چیست؟ یاری رساندن به اعضای خانواده برای رسیدن به اهداف خود

11- در خانواده هایی که ازنعمت پدر محروم هستند چه کسی سرپرستی خانواده رابرعهده دارد؟ مادر

12- چرا رهبر خانواده باید به نظریات دیگر اعضای خانواده نیز توجه کند؟ این کار موجب ایجاد صمیمیت ورابطه ی گرم بین اعضای خانواده می شود وافکار اعضای خانواده ودید آنها وسیع می شود وپدر بهترین پیشنهاد ونظررا قبول واجرا می کند.

13- کسی که رهبری گروهی رابرعهده دارد باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ باید باتجربه ، کاردان ، صبور ، انتقادپذیر،منظم ،دارای محبوبیت درمیان اعضا باشد.

 

درس 11 :

 

1- در جریان یک سفر کوهنوردی باچه مشکلاتی ممکن است روبرو شویم؟ بدی آب وهوا وکمبود آب وآذوقه وپرت شدن از بلندی وشکستن ویا زخمی شدن اعضا بدن

2- چرا با وجود سختی ها ومشکلات دریک سفر کوهنوردی عده ای به سفرهای کوهنوردی علاقه مند هستند؟ چون آنها را برای مقابله با مشکلات زندگی آماده وصبوربار می آورد.

3- دربرابر سختی ها ومشکلات چه باید کرد؟ باید امیدوار وصبور بوده وبه فکر راه چاره باشیم.

4- دریک سفرکوهنوردی چه کسانی به قله ی کوه می رسند وفاتح وپیروز برمی گردند؟ کسانی که درجریان مشکلات وسختی ها از خود مقاومت نشان دهند واحساس عجز وناتوانی نکنند.

5- یک خانواده ممکن است با چه مشکلاتی روبرو شود؟ ممکن است یکی از اعضای خانواده به سختی مریض شود ویا خانواده ای ازنعمت داشتن پدر محروم شودویا کمبود درآمد مالی واختلافات خانوادگی ، جدایی پدر ومادر،ازبین رفتن زندگی دراثرسیل وآتش سوزی و......

6- هنگام بروز مشکلات مانسبت به همنوعان خود چه وظیفه ای داریم؟ باید هر چه سریعتر به یاری آنها بشتابیم وبه آنها دلداری وامیدواری دهیم.

7- وظیفه اعضای خانواده دربرابر مشکلات خانواده چیست؟ امیدواری صبرومقاومت دربرابر مشکلات واقدام به یافتن راه چاره

8- مابه عنوان عضوی از خانواده خود برای رفع مشکلات خانواده به پدر ومادر چه کمکی می توانیم بکنیم؟

ما باتحمل برخی ازمشکلات وانجام کارهایی که ازمشکلات خانواده بکاهد ، می توانیم به پدر ومادر خود کمک کنیم.

 

درس 12 :

 

1- اگر هریک ازاعضای خانواده به کارشخصی خود مشغول باشند، مشکلات خانواده حل می شود؟ چرا؟

خیر چون مشکلات خانواده مربوط به تمام اعضای خانواده است فقط ازطریق همکاری وهمیاری اعضای خانواده از بین می روند بنابراین باید باهم همکاری کنند.

2- مادر برای رفع مشکلات خانواده چه کارهایی را انجام میدهد؟ 1- اوبسیار تلاش میکند که ما درفعالیتهای مربوط به مدرسه موفق باشیم. 2- اگر بتواندمارادردرسهایمان یاری می دهد. 3- وسایل راحتی ما رافراهم می کند تابهتر بتوانیم کارهای خود را انجام دهیم. 4- موفقیت ما راموفقیت خود می داند. 5- اگرشکست بخوریم اواحساس شکست می کند . 6- ازبسیاری ازعلایق خود به خاطر ما صرف نظر می کند.

3- وقتی نسبت به اعضای خانواده خود از خودگذشتگی نشان می دهیم چه احساساتی به ما دست می دهد؟ احساس غرور وخوشحالی ومثبت ومفید بودن

4- اگر از خودگذشتگی را در خود تقویت کنیم ، چه کارهای دیگری را درمنزل می توانیم انجام دهیم؟ می توانیم دراکثرکارهای خانه شرکت کنیم ومفید وموثر باشیم.

5- اگررسیدگی به علایق وفعالیتهای شخصی خودراازهمه چیز مهمتر بدانیم ، بازهم می توانیم نسبت به اعضای خانواده ی خود ازخودگذشتگی داشته باشیم؟ چرا؟ خیر چون علایق وفعالیتهای شخصی مانع از خود گذشتگی خواهد شد.

6- دوخانواده را که اعضای یکی نسبت به هم از خودگذشتگی دارند ودیگری نسبت به هم ازخودگذشتگی ندارند مقایسه کنید.؟ در خانواده ای که از خود گذشتگی نسبت به هم دارند همیشه مشکلات از میان برداشته شده وصمیمت ومهربانی در آن خانواده بیشتر بوده وروزبه روز رشد می کند ، اما در خانواده ای که نسبت به هم ازخود گذشتگی ندارند مشکلات روز به روز بیشتر شده وازصمیمیت ومهربا نی در آن خانواده خبری نیست.

7- ما، در خانواده چه وظایفی داریم؟ 1- نسبت به اعضای خانواده ازخودگذشتگی داشته باشیم. 2- در مقابل وظایف خود احساس مسئولیت کنیم. 3- در خانواده نظم داشته باشیم . 4- در کارها با یکدیگر همکاری کنیم. 5- در کارها با یکدیگر مشورت کنیم. 6- در مقابل مشکلات زندگی مقاومت داشته باشیم. 7- ازسخنان ورفتار رهبر خانواده پیروی کنیم.

 

درس 13 :

 

1- اولین گروهی که به رفع نیازهای ما می پردازد چه نام دارد؟ خانواده

2- گروه چیست ؟ مجموعه ای از انسانهاست که دارای خصوصیات وفعالیتهای مشترک بوده ودارای روابطنسبتا پایدار ومنظمی هستند.

3- ویژگی های گروه دوستان (دوستی) را بنویسید.؟1- باهم روابط دوستانه وصمیمی دارند. 2- از دوری همدیگر دلتنگ می شوند . 3- اگر کسی آنها را آزار دهد ازهمدیگر دفاع می کنند. 4- ازاین که درکنار همدیگر هستندلذت می برند. 5- درغم وشادی همدیگر شریک هستند. 6- در مشکلات یار ویاور همدیگر هستند.

3- آیا همه ی گروهها ویژگی های گرو دوستی را دارند ؟ خیر

4- خانواده از چه جهاتی به گروه دوستی شبیه است؟( خانواده وگروه دوستی را بایکدیگر مقایسه کنید.) خانواده تمام خصوصیات گروه دوستی را بطورکامل دارا است با این تفاوت که درخانواده این خصوصیات ،مخصوصا از خودگذشتگی بیشتر ازگروه دوستی است.

5- شما با افرادی که عضو کلاس شما وباشما هم کلاس هستند چه گروهی راتشکیل می دهید؟ گروه همکلاسی

6- آیا گروه کلاسی را می توان گروه دوستی نامید؟ چرا؟ خیر چون همه ی خصوصیات گروه دوستی در یک گروه کلاسی یافت نمی شود.

7- گروههای دیگری را نام ببرید که گروه دوستی به شمار نمی آیند؟ گروه ورزشی ، گروه کوهنوردی ، گروه امداد و....

 

درس 14 :

 

1- برای بهتر انجام دادن فعالیتهای مشترک دریک محله چه باید کرد؟ باهمفکری با بزرگترها واحترام به عقیده ی دیگران وسایل مورد نیاز برای انجام این فعالیتها را باتشکیل گروه محلی ،تهیه می کنیم.

2- گروه محلی چه نوع گروهی است؟ گروهی است که از افراد یک محله برای انجام دادن فعالیتهای مربوط به آن محله وحل مشکلات آن به وجود می آید.

3- آیا بسیج یک گروه محلی است ؟ چرا؟ بلی ، چون ازافرادیک محل تشکیل می شود.

4- هدف از تشکیل گروه بسیج چیست؟ آموزش نظامی جوانان هرمحله وآموزش مسائل دینی وسیاسی وحفظ امنیت وحل مشکلات محله وپرکردن اوقات فراغت جوانان محله بابرنامه های فرهنگی وتفریحی

5- اعضای بسیج به چه منظور آموزش نظامی می بینند؟ برای آمادگی جهت دفاع از کشور درمقابل هجوم دشمنان

6- پایگاههای بسیج معمولا درچه محلهایی قرار دارند؟ معمولا درمساجد یا درکنار آنها

7- اعضای بسیج چه فعالیتهایی راانجام می دهند؟ آنهابا همکاری یکدیگر با امور نظامی آشنا می شوند .وبرخی از اعضا امور نظامی را آموزش میدهند وبعضی به فراگیری این آموزشها می پردازند.

8- گروه دوستی رابا گروه محلی مقایسه کنید؟ درگروه دوستی روابط صادقانه تر وپایدارتراست ولی در گروه محلی پایداری وصمیمیت چندانی وجود ندارد . – تعداد اعضای گروه دوستی کم ولی تعداد اعضای گروه محلی زیاد است. – اعضای گروه دوستی معمولا همسن وسال هستند ولی در گروه محلی سن وسال اهمیتی ندارد.

 

درس 15 :

 

1- دانش آموزان در مدرسه برای انجام دادن فعالیتهای مشترک چه باید بکنند؟ در گروههای مختلفی از جمله گروه سرود ،بسیج ،انجمن اسلامی ، پیشتازان و.....با مشخص کردن وظایف هریک از اعضا ، به فعالیت می پردازند.

2- انجمن اسلامی چه نوع گروهی است؟ یک گروه سیاسی – مذهبی است.

3- خانواده را با گروههایی که درمدرسه عضو آن می شویم مقایسه کنید.؟ رابطه ی بین اعضای گروههای مدرسه چندان پایدارنبوده وصمیمیت کمتر میباشد ولی در گروه خانواده رابطه ی اعضا ی خانواده صمیمی وپایدار بوده واحساس مسئولیت وازخود گذشتگی اعضا بیشترازسایر گروهها است.

4- آیا عضویت در گروه خانواده وگروههای مدرسه داوطلبانه است ؟ چرا؟ خیر چون ما درخانواده به دنیا می آییم وبالاجبارعضوآن خانواده می باشیم ، وبرای عضویت درگروههای مختلف مدرسه نیز نظر مسئولین مدرسه شرط است.

5- گروههای داوطلبانه چه نوع گروههایی هستند؟ گروههایی هستند که ما خودبه صورت اختیاری داوطلب عضویت در آنها هستیم.

6- چند گروه داوطلبانه را نام ببرید. ؟ گروه دوستی – گروه ورزشی – گروه بسیج – گروه کوهنوردی

7- آیا گروههای مدرسه می توانند گروه دوستی هم باشند؟ بلی اگر اعضای گروههای مدرسه با هم مهربان وصمیمی باشند وروابط پایداری با هم داشته باشند می توان آنها را گروه دوستی به حساب آورد.

8- دو نمونه از گروههای غیر داوطلبانه را نام ببرید. ؟ خانواده – کلاس اول راهنمایی ج

 

درس 16 :

 

1- اگر اعضای گروه به وظایف خود درگروه عمل نکنند ،چه می شود؟ گروه از هم می پاشد وافراد آن با مشکلات زیادی روبه رو می شوند.

2- ما درگروه چه وظایفی داریم؟ 1- کارهای گروهی را با مشورت یکدیگر انجام دهیم. 2- کاری را که برعهده گرفته ایم بادلسوزی وعلاقه مندی به پایان برسانیم. 3- با اعضای گروه همکاری کنیم. 4- در گروه نظم را رعایت کنیم. 5- از دستورات رهبر گروه پیروی کنیم. 6- در برابر سختیها ومشکلاتی که برای گروه پیش می آید مقاومت نشان دهیم.

3- ما برای موفقیت درزندگی خانوادگی چه وظایفی را برعهده داریم؟ خوب درس خواندن، یادگیری مهارتهای فنی و آمادگی جسمی با ورزش کردن ، وایجاد رابطه با اطرافیان و.....

4- چند نمونه از فعالیتهای مشترکی که مابا عضویت در گروهها انجام می دهیم ذکر کنید.؟ با هم ورزش کردن ، تمیز کردن محیط کلاس بایاری یکدیگر، برپایی نمایشگاههای مختلف به کمک هم در مدرسه و.....

5- یک تیم در بازی فوتبال ، چه وقت می تواند بازی خوبی ارائه دهد؟ زمانی که تمام اعضا با هم همکاری داشته باشند.

6- در تیمهای ورزشی کوچک ..... تیم ودرتیمهای بزرگ وحرفه ای ...... نقش رهبر گروه رابرعهده دارد. ( کاپیتان – مربی )

7- وجود رهبردر یک گروه ورزشی ، چه ضرورتی دارد؟ او با انجام تمرینات مختلف تیم را آماده می کند ومشکلات را تشخیص وبرطرف ساخته ودرایجاد رابطه بین اعضا کوشش می کند.

8- وظیفه ی کاپیتان یا مربی چیست ؟ اومی کوشد ضمن اداره ی بازی ، کیفیت آن رانیزبالا ببرد.

9- وظیفه ی رهبر گروه در یک تیم ورزشی قبل از شروع بازی چیست؟ قبل از شروع بازی اوبا اعضای تیم صحبت می کند ونظر آنها رادرمورد نحوه ی انجام دادن کارها می پرسد.

10- مشورت کردن رهبر گروه با اعضای گروه چه فایده هایی دارد؟ به ایجاد رابطه ی صمیمی بین اعضا کمک می کند. – هماهنگی ایجاد می شود. – از تجربه وافکار اعضا بهره مند می شود وتیم موفق شده وبه هدف می رسد.

11- دانش آموزان در مدرسه برای انجام چه کارهایی باید با مسئولین مدرسه همکاری داشته باشند؟ دربرپایی مراسم مختلف جشن وعزاداری ومناسبتها ، ایجاد رابطه با مسئولین ازطریق نماینده ی کلاس وحفظ بهداشت وپاکیزگی محیط مدرسه

12- مسئولین مدرسه در چه مواردی با دانش آموزان مشورت می کنند؟ درمورد برنامه های ورزشی وفعالیتهای فوق برنامه و....

 

درس 17 :

 

1- اعضای گروه برای بهتر انجام دادن کارهای گروهی باید از ........ پیروی کنند . ( رهبر گروه)

2- هر گروه برای انجام دادن بهتر فعالیتهای خودچه باید بکند؟ باید از مقررات خاصی پیروی کند.

3- چرا دانش آموزان درکلاس درس ازمقررات خاصی پیروی می کنند؟ برای ایجاد نظم در کلاس وفراگیری بهتر مطالب درسی

4- یک گروه کلاسی ممکن است باچه مشکلاتی روبه رو شود؟ ممکن است کلاس کوچک باشد یا به اندازه ی کافی نیمکت در کلاس نباشد ودرروزهای زمستان ازگرمای مناسب برخوردار نباشد ویا درهوای گرم کلاس پنکه یا کولر نداشته باشد.

5- چه کارهایی نشان دهنده ی مقاومت کمتر بعضی ازدانش آموزان درمقابل مشکلات کلاس می باشد؟ کارهایی ازقبیل بی نظمی وشلوغی ، شکایت به ناظم مدرسه ، رفتارتند وخشن با سایر همکلاسیها

6- آیا مقاومت دربرابر مشکلات به معنی قبول کردن وضع موجود است ؟ خیرمقاومت ما مانع ازاین نمی شود که ما در جهت برطرف کردن مشکلات بکوشیم بلکه با این مقاومت وازخودگذشتگی محیط بهتروآرامتری برای همیاری وهمکاری جهت برطرف کردن مشکلات به وجود می آید.

7- کسانی که ازخودگذشتگی نداشته وتنها به فکر خود هستند ، چگونه افرادی هستند؟ این گونه افراد دوستان کمتری دارند یا بهتر است بگوییم که دوستی به معنای واقعی ندارند.


+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 18:52  توسط مهدوی   |